Bortforpagtning af græs- og naturarealer i Skjern Enge - 80 ha.

25-02-2015

Frist for afgivelse af tilbud er mandag den 16. marts kl. 13.00

Naturstyrelsen Blåvandshuk bortforpagter 80 ha. i Skjern Enge på 4 forskellige arealer. Arealerne skal afgræsses med kreaturer eller heste. Kødkvæg fra økologiske besætninger vil blive foretrukket. Arealerne er beliggende i et N2000 område og er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Forpagtningsaftalens periode er 5 år. Alle eksisterende hegnslinjer saneres af Naturstyrelsen inden græsningssæsonens start i 2015.

Følgende arealer er i udbud:

Præstholm Syd – ca. 23 ha.
Præstholm Nord – ca. 26 ha.
Bøel Enge – ca. 18 ha. udgår
Amholm – ca. 13 ha.

Arealangivelserne er inkl. vådområder.

Kontrakt

Skriftelig tilbud på forpagtningen skal være Naturstyrelsen Blåvandshuk i hænde senest mandag den 16. marts 2015 kl. 13.00.
Tilbuddet skal afgives på vedlagte tilbudsblanket og afleveres i lukket kuvert mærket ’Forpagtninger Skjern Enge’.
Tilbud sendes til:

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl.

Naturstyrelsen Blåvandshuk forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Evt. spørgsmål kan rettes til skovfoged Mads Bank-Mikkelsen, Obfuscated Email eller tlf. 2141 8613.