Udleje af jagt i Blåbjerg Øst ca. 199 ha

10-02-2015

Frist for afgivelse af tilbud er den 9. marts 2015 kl. 12.00

Beskrivelse

Lejemålet er en del af et samlet plantage- og naturområde på ca. 3.500 ha, som omfatter Nyminde og Blåbjerg plantager. Det er et naturskønt terræn, hvor nåletræer er de dominerende træarter.

Blåbjerg plantage benyttes meget intensivt til mange former for friluftsliv. Det drejer sig bl.a. både om den stille vandrer, familieskovture, strandgæster, mountainbikere og ryttere. Det gælder særligt i området tæt omkring selve Blåbjerg, som er et yndet udflugtsmål. En del af en meget benyttet mountainbikebane går gennem en del af lejemålet.

De mange friluftsinteresser, der dyrkes i området, gør, at jagtudøvelsen er underlagt en række begrænsninger, som fremgår af § 6 i jagtlejekontrakten. Af disse kan nævnes:

  • Vest for Blåbjergvej må kun udøves jagt med riffel
  • Der må maksimalt være 2 jægere på pürsch på samme tid
  • Sommerpürsch er begrænset til 30 gange (summen af de enkelte morgen- og aftenpürsch)
  • Efterårsjagt (pürsch og sneppejagt) er begrænset til 60 gange
  • Der må ikke holdes selskabsjagt (såtjagt med mere end 2 deltagere) før den 1. november
  • I hver jagtsæson må maksimalt holdes 2 selskabsjagter
  • På selskabsjagter må kun skydes med hagl
  • På selskabsjagter må der maksimalt være 12 poster samt 3 hundeførere med hver maksimalt 2 hunde
  • Højst 1 hold må jage snepper samtidig. Et hold defineres som 1 hund og højst 2 jægere

Der kan der være et godt sneppefald på terrænet. Kronvildt er ikke blevet nedlagt på arealet i indeværende kontraktperiode, men jagtlejer vil hvert år få tildelt en mindre kvote (evt. også til dåvildt). Evt. nedlagt kron- og dåvildt tilfalder Naturstyrelsen, evt. trofæer tilfalder jagtlejer. 

I driftplanen for Blåbjerg plantage kan du læse mere om Naturstyrelsens målsætning for arealet, planlagte tiltag mv.

Bilag 1: Kort over jagtlejemålet Blåbjerg øst

Jagtjournal 2009-2013: 

Nedlagt vildt

2009

2010

2011

2012

2013

Kronvildt

 

 

 

 

 

Råvildt

 

 

 

 

 

Hare

 

 

 

 

Skovsneppe

99

44

55

55

65

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2015 til 31. marts 2020.

Lejemålet kan herefter evt. forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt som bilag 2.

Tilbudsblanketten skal, i lukket kuvert mærket ”Jagt Blåbjerg øst”, være Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl i hænde senest mandag den 9. marts 2015 kl 12:00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud modtages ikke på mail.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010, se bilag 3, eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 4.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Blåvandshuk, Obfuscated Email.  Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Spørgsmål og svar om lejemålet

Spørgsmål og svar angående jagtlejemålet Blåbjerg Øst.pdf