LIFE Læsø projektets kreaturer er på vinterferie

06-01-2015

Bortset fra vindens blæsen og havets vekslen mellem høj- og lavvande, er der netop nu stille på de mange arealer, som er omfattet af LIFE Læsø projektet.

De sidste arealer, der blev ryddet på Hornfiskrøns vestlige del skal sammen med alle andre ryddede arealer afgræsses af flere og flere dyr. Alle kreaturer er hentet hjem og går i disse måneder i åbne vinterstalde og passes af lokale landmænd på øen. Naturstyrelsens Galloway eller Gutefår er dog i andre vinterkvarterer og passes af Naturstyreslens medarbejdere. Den milde vinter gør det hele meget nemmere, og hvis det milde klima fortsætter frem til foråret kan dyrene udbindes tidligt. Derved fås større effekt på de græs- og buskarter, som kreaturerne skal være med til at holde i ave.

Der er godt 130 køer samt 40 kvier tilknyttet LIFE projektet, der skal kælve til foråret. Dette skal ske inden udbindingen, fordi det er bedst at have dyrene på tæt hold hvis der skulle opstå problemer. En del af kreaturerne er af racen Galloway, som er særligt gode til selv at klare deres kælvninger, og hvor det meget sjældent går galt. Alle nyfødte skal dog øremærkes, inden de sammen med deres mødre til foråret kan sendes ud på de store åbne arealer flere steder på øen.

BjarkeGalloway.jpg

Det er sådan livet sandsynligvis vil udfolde sig for de nye kalve der bliver født til foråret (Foto: Bjarke Huus Jensen - Naturstyrelsen)

Per Pedersen er skovløber og sammen med Naturstyrelsens øvrige medarbejdere involveret i arbejdet med kreaturerne omkring LIFE Læsø projektet.

Vi har selv et økologisk Galloway dyrehold samt 60 Gutefår i Naturstyrelsen og nogle af disse flokke græsser i sommerhalvåret i LIFE projektets nordlige hegn omkring Horneks Odde samt i hegnene i Sydvesten” forklarer Per og fortsætter: ”Det er vigtigt at vi kan holde disse dyr adskilt fra LIFE projektets øvrige dyr, som ikke er en del af vores økologiske besætning. Vores egne Galloway er i vinterkvarter i Naturstyrelsens løsdriftsstalde på Stenbrovejen og Gutefårene i et hegn ved Skovgård, og her passer vi dem indtil de har kælvet og læmmet, så de igen kan komme ud og gøre gavn i de åbne hegn

Pasning af kreaturer er et 24 timers job, og Per og hans kollegaer har delt pasningen op i vagter, så dyrene også fik foder og pleje både til jul og nytår.

Der er i 2014 blevet ryddet betragtelige arealer flere steder på øen – især på Kringelrøn og Langerøn. Fremover bliver det udfordringen, at holde disse arealer åbne og fri for genvækst og tilgroning – men heldigvis er øens kvægbestand stigende, og det rolige vinterophold skal nok give besætningerne kræfter og lyst til at fortsætte endnu en sæson, som LIFE projektets naturlige kratryddere…

Hans-Henrik Jørgensen

Projektleder
Naturstyreslen, Vendsyssel