Naturen vinder over den Kolde Krig

16-06-2015

- rydning af 42 depoter i Gribskov

Bunker570x320px.jpg

Forsvarsministeriet påbegynder nu fjernelsen af militære depoter. I første omgang har Naturstyrelsen og Forsvaret valgt at fjerne alle 24 depoter vest for Gillelejevej samt 18 depoter øst for Gillelejevej. Samtidig med dette fjernes asfalten på de tilknyttede skovveje, så vejene fremover fremstår som almindelige skovveje af grus, der landskabeligt passer ind i omgivelserne og som er væsentlig billigere at vedligeholde. Udpegningen af de depoter, som nu fjernes, er sket ud fra landskabelige og faunamæssige hensyn, hvor depotområdet vest for Gillelejevej ligger i det Jagt- og Forstyrrelsesfrie område, hvor Naturstyrelsen ønsker at skabe mest muligt ro for særligt hjortevildtet. Når der senere skal tages beslutning om rydning af de resterende godt 90 depoter, vil Naturstyrelsen i samråd med fagfolk og enhedens brugerråd mm afklare, om enkelte depoter med fordel kan bevares til andre formål – herunder fx som vinter- eller ynglekvarter for flagermus.

Hele Gribskov er Natura 2000 område og indeholder en masse spændende og beskyttet natur. Ved projektets tilrettelæggelse er der taget hensyn til flora og fauna, ligesom der ved de forskellige myndigheders behandling af tilladelser er lagt stor vægt på, at flora og fauna ikke påvirkes negativt. 

undefined
De 42 bunkere er placeret indenfor den røde cirkel på kortet

Tidsplan

Rydningsprojektet starter i slutningen af juni 2015. I første omgang bliver de 42 depoter, som fremgår af nedenstående kort, miljøsaneret. Dette indebærer, at alle miljøskadelige stoffer, som findes inde i bygningerne, fjernes og køres bort til behandling. Arbejdet vil medføre støj fra generator og sandblæsningsudstyr ved det enkelte depot. Sanering af et depot forventes at tage en halv dags tid, hvorefter udstyreret flyttes til næste depot. 

undefined

Herefter går nedrivningen af depoter og fjernelse af asfalt på skovvejene i gang sidst i juli. Vi forventer, at arbejdet vest for Gillelejevej afsluttes inden udgangen af september, hvorefter arbejdet startes op øst for Gillelejevej. Projektet forventes afsluttet i marts 2016 og i hele projektperioden vil publikum ud over støjen fra nedbrydningen kunne opleve øget trafik på vejene i projektområdet. Naturstyrelsen håber, at publikum vil acceptere støjen og tage hensyn til arbejdstrafikken, så projektet kan glide så let som muligt.

Naturen tager over

Siden begyndelsen af 2. Verdens Krig har der været militære depoter i den østlige del af Gribskov. I løbet af 50’erne udvidede Forsvarsministeriet antallet, så der i dag er godt 130 depoter. Efter den kolde krigs afslutning er behovet for bunkerne reduceret og i de seneste år har bunkerne ikke haft militære formål. Bunker er anlagt med dispensation fra skovloven, og da bunkernes oprindelige formål nu er ophørt, er det tid til, at naturen får området tilbage.