Fældning af sortspætte redetræer

13-05-2015

I marts måned kom Naturstyrelsen Nordsjælland beklageligvis til at fælde 2 bøgetræer med sortspættehuller.

Episoden er siden blevet gransket og der har været afholdt et møde med Dansk Ornitologisk Forening, som havde indberettet redetræets position i november 2014.

Hule træer og træer med spættehuller må iflg Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter §6, stk. 4, ikke fældes i perioden 1. november til 31. august og fældningen er dermed ikke lovlig.

Endvidere er denne beskyttelse udvidet ifølge Naturstyrelsens økologiske retningslinjer, hvorefter hule træer, løvtræer med huller og andre redetræer for rovfugle, ugler, ravne, spætter, kolonirugende fugle eller flagermus som udgangspunkt slet ikke må fældes.

Derfor bliver hændelsen også indberettet i enhedens certificerings-logbog, ligesom direktionen og driftcenteret er orienteret.

Det er Naturstyrelsens ansvar, at redetræer lokaliseres, men Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland yder frivillig hjælp til dette arbejde idet lokale medlemmer af DOF Nordsjælland bruger meget tid i de nordsjællandske skove med at observere fugle og deres redesteder. Når de opdager redetræer af særlige fuglearter f.eks. rovfugle og sortspætte indberetter de GPS positionen på redetræerne til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenhed. Disse observationer lægger Naturstyrelsen så ind på et såkaldt ”Pas På Kort”, som bruges ved planlægning af skovning.

Ved en fejl var det ene sortspættetræ, som var indberettet af Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, ikke kommet ind på Pas På Kortet. Skovarbejderne lod det de mente var et sortspættetræ stå ved skovningen, men det viste sig altså være et tredje uregistreret træ.

Ny redetræspolitik

På mødet med Dansk Ornitologisk Forening drøftede Naturstyrelsen flere tiltag for at undgå lignende situationer, bl.a. at man kan lave en fysisk markering på træer, som identificeres som vært for hulrugende arter. Disse træer vil dermed blive ”Livstræer” og herefter kun blive fældet, hvis der opstår helt særlige situationer, som beskrevet i styrelsens redetræspolitik.

Naturstyrelsen ønsker i sin arealdrift at tage vidtgående hensyn til fuglelivet, også ud over lovens krav. Sikringen af fuglelivet generelt varetages på Naturstyrelsens arealer gennem styrelsens generelle – og økologiske retningslinjer for arealdriften. Der vil derfor nu blive sat mere fokus på at få opdateret Pas På Kortet hurtigere og indskærpe såvel interne som eksterne driftsfolk at holde ekstra øje med redetræer ved udvisning og fældning af træer. 

undefined