Indvielse af vådområde ved Jordbro Å, søndag, den 28. august 2016.

24-08-2016

Naturstyrelsen har i vinteren 2015/2016 etableret et statsligt vådområde ved Jordbro Å. Det forventes at fjerne ca. 11 tons kvælstof årligt fra Jordbro Å inden vandet løber ud i Hjarbæk Fjord.

Projektet betyder, at Sdr. Ørum-Taarup Landvindingslag er blevet nedlagt og pumpestationen fjernet. Der er derved etableret en lavvandet sø på ca. 8 ha ved Sdr. Ørum og en sø på ca. 115 ha øst for Jordbro Å. Projektet blev afsluttet medio februar 2016 og søerne opnåede det ønskede vandspejl i maj måned 2016. Vandindtaget til søerne vil højst udgøre 10 % af vandmængden i Jordbro Å og Kvosted Bæk og vil ikke påvirke fiskebestanden i vandløbene.

Projektet er medfinansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Viborg Kommune og Skive Kommune har etableret en grussti på diget gennem området fra Sdr Ørum til Gammelstrupvej. Kommunerne deltager desuden i et grønt partnerskab, som arbejder for yderligere publikumsfaciliteter i projektområdet. Der har i hele forløbet været en meget stor opbakning til projektet fra lodsejere, interesseorganisationer og de to lokale beboerforeninger.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med beboerforeningerne lave en festlig indvielse af vådområdeprojektet

søndag den 28. august fra kl 14-17.

Den officielle indvielse sker ved overkørslen over Jordbro Å til pumpelaget. Vi vil derefter gå ad den nye sti til Kærhuset. Ved Kærhuset vil der være kaffe, kage og forfriskninger. Lokale kunstnere fra Sdr. Ørum og Knudby vil underholde undervejs.

Biler bedes parkeret ved stadion i Sdr. Ørum.

undefined

undefined

Yderligere oplysninger:

Jørgen Bidstrup

Projektleder, Cand.Scient

Naturstyrelsen Himmerland

Tlf. 72543724 /60613055

E-Mail: Obfuscated Email

undefined