Sjælden plante genfundet på Bornholm efter 100 år

19-08-2016

Biologen Finn Hansen har opdaget en bestand af den sjældne plante tuestar. Det er over 100 år siden, den har været registreret på Bornholm. Men den er altså ikke uddød. Den vokser lyslevende i et lille kalkrigt kildevæld på Hammeren, hvor den har gavn af Naturstyrelsens pleje.

”Må jeg have lov til at lykønske jer med et særdeles flot resultat af naturplejen på Hammeren seneste vinter? Jeg har nemlig fået bekræftet, at en star, som jeg noterede mig her tidligere på foråret virkelig er tuestar eller et krydsningsprodukt med den som en af forældrene. Det er intet mindre end en god konstatering. Arten har godt nok tidligere vokset på Bornholm, men da den forekommer i de samme vældenge som størsteparten af vore for længst udryddede orkideer, har I her fået påbegyndt frilæggelsen af et sådant væld med en restbestand af netop denne star.”

Sådan skrev Finn Hansen - biolog og forfatter til værket ”På 367 ture i Bornholms Natur” - til Naturstyrelsen på Bornholm, da han havde vished for, at han havde opdaget en bornholmsk bestand af den sjældne tuestar. 

I vinteren 2015-16 har Naturstyrelsen ryddet opvækst langs kysten på Hammeren. Fokus har især været på at bekæmpe og begrænse spredningen af den invasive rynket rose.

Hammeren rummer en artsrig flora, som er afhængig af en varieret landskabsmosaik af krat, skov, græsningsskov, kyst, klippe, hede, eng, kær og kilder. En sådan variation er afhængig af store, vildtlevende planteædere. Da der i dag ikke er krondyr eller andre store vildtlevende dyr på Hammeren, bliver variationen sikret ved en blanding af græsning samt rydning og hedeafbrænding visse steder.

Kysten ved ruinen Salomons Kapel og vest herfor er præget af små, kalkrige kildevæld med masser af spændende botanik. Det vestligste væld – Guldkilden ved Ørnevig – var indtil for nylig dækket af tæt krat, men nu er det ryddet og skulle gerne fremover blive holdt lysåbent af de kreaturer, får og geder, der lever på Hammerknuden.

I forsommeren 2016 bemærkede Finn Hansen nogle store tuer i Guldkilden. Han mente, at det kunne være en bevoksning af den sjældne plante tuestar (Carex caespitosa).

Botanikere har nu bekræftet, at der er tale om tuestar eller en krydsning mellem tuestar en anden star. Starer er såkaldte halvgræsser. Der findes mere ca. 55 arter i Danmark. De fleste vokser på fugtige steder. De har tit blomsterskud med tynde hanaks og tykke hunaks, og der er ofte tale om store, smukke planter. Tuestar er en af de store arter. Den vokser på våd, næringsrig bund i kær og på vældenge med kalk.

Tuestar er ikke registreret på Bornholm i nyere tid. Ifølge Bornholms Flora (Arne Larsens, 1956) skulle den være ”meget sjælden” med kun én henvisning til et fund fra Hundsemyre i begyndelsen af 1900-tallet. Under både 1. og 2. verdenskrig blev der gravet store mængder tørv i Hundsemyr, så arten er uden tvivl blevet gravet væk dér. I Bergstedts Flora fra 1883 er der henvisninger til, at den ”før i tiden” er blevet noteret fra ”sumpene syd for Rønne, Kjæret i Poulsker og Nexø Mose”. Der har således ikke i de seneste mindst 100 år været kendskab til levende eksemplarer af tuestar på Bornholm.

Tuestarplanterne på Hammeren er gamle, og de kan have vokset længe i Guldkilden, uden at nogen har bemærket den. Men tilgroningen kunne let have skygget den oversete art væk. Rydningen og græsningen sikrer nu gode vilkår for den og andre plantearter på stedet fremover.


undefined
Tuestarens blomsteraks. Hanaks øverst og hunaks nederst. (Foto: Finn Hansen).


undefined
En af de gamle tuestar-tuer. (Foto: Finn Hansen).


Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm