5 nye paddeskrab i Lortpøt, Lodbjerg Plantage

16-12-2016

Paddeskrabene skal forbedre levevilkårene for bl.a. den sjældne strandtudse

Et nyetableret paddeskrab ved Lortpørt, Lodbjerg

Naturstyrelsen Thy har i et samarbejde med Nationalpark Thy lavet 5 paddeskrab i Lortpøt ved Lodbjerg Plantage med det formål at forbedre spredningsmulighederne for strandtudse. Strandtudsen er en sjælden og truet art, da mange af dens naturlige levesteder er forsvundet som konsekvens af bl.a. dræning og næringsstoftilførsel til de eksisterende vandhuller.

For at øge sandsynligheden for kolonisering, er der gennemført 5 skrab af ca. 500 til 1.500 m2 størrelse med varierende dybder fra 10 til 30 cm, således at der er nogen variation i de nye vandhuller i forhold til vanddybde et givent år. Udover selve paddeskrabene er der også udført forhøjninger ved siden af søerne med den overskydende jord, der skal sikre overvintringsmuligheder for tudsen. Paddeskrabene i Lortpøt er udført i et afgræsset område, hvilket sikrer en lav vegetation, der er nødvendig for strandtudsens fødesøgning og spredningsmuligheder.

Strandtudsen er ikke den eneste art, der vil nyde godt af de nye paddeskrab. Blandt andre vil den spidssnuede frø få forbedrede ynglebetingelser.

Link til indslag fra Nationalpark TV

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder