Afgræsning og høslæt skal forbedre naturtilstanden

15-12-2016

Naturstyrelsen Thy udbyder lige nu 9 lysåbne naturarealer til forpagtning

Græssende kreaturer i Østerild Plantage

Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med lokale landmænd at øge naturindholdet på ca. 260 ha åbne naturarealer, som nu udbydes i forpagtning. Det skal ske gennem ekstensiv drift i form af afgrænsning eller høslæt.

Hvorvidt der skal ske afgræsning eller høslæt på det enkelte areal afgøres af den aktuelle naturtilstand. På arealer, der indenfor de seneste år er drevet landbrugsmæssigt med gødskning og jordbearbejdning, er målsætningen først, at nedbringe mængden af næringsstoffer på arealet. Dette gøres mest effektivt ved høslæt og fjernelse af høet fra arealet. Efter en årrække med høslæt vil arealet blive mere næringsfattigt til glæde for de sjældne planter, der er mere konkurrencedygtige på næringsfattige lokaliteter.

På arealer der allerede er næringsfattige, vil afgræsning være det rette valg af naturpleje. Dyrene fjerner kun 1/10 del af næringsstofferne sammenlignet med høslæt, men dyrenes færden på arealerne skaber varierede levesteder for flora og fauna. Her kan der på et ganske lille areal være et hav af forskellige levesteder, der imødekommer forskellige arters behov. I dyrenes tråd vil der være vådere, mens der på tuerne vil være tørrere. Og forholdene ændres alt efter hvilken side af tuen man befinder sig på. Dyrene er desuden gode til at bide uønsket opvækst ned som f.eks. rynket rose og gyvel.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent