Indsatser for sjældne arter i Teglstrup Hegn

15-12-2016

Naturstyrelsen gennemfører i øjeblikket en række indsatser for at tilgodese den unikke natur i området. Det sker som en del af regeringens naturpakke for sikre biodiversitet.

Kreaturene kan snart også græsse under de store fritstillede egetræer i Hellebæk Skov

Fandens Hul får nyt hul - til glæde for den lille dværgvandnymfe
Dværgvandnymfen, der er en lille guldsmedeart, har sidste kendte levested i Danmark i Fandens Hul i Teglstrup Hegn. Vandnymfen er afhængig af frit vandspejl for at kunne yngle. I Fandens Hul er det frie vandspejl blevet mindre og mindre gennem de sidste hundrede år i takt med at vandhullet er vokset til med hængesæk. For at sikre dens levemuligheder bedst muligt graves et nyt hul på op til 400 m2 på anbefaling fra insekteksperter. Der skal anvendes specialmaskine til opgaven for ikke at skade den sårbare hængesæk unødigt.  

Skidendam er en højmose med en sjælden naturtype, der rummer et unikt dyre- og planteliv. Her trives bl.a. den kødædende plante og den sjældnemoseperlemorssommerfugl. For at bevare de truede arter, skal højmosefladen forblive lysåben og de unge birketræer skal trækkes op i 2017.

Gamle egetræer får mere lys og varme – og giver levested for eremitten
Den yderst sjældne bille eremit lever i gamle lysåbne løvskove med masser af dødt ved. Typisk lever den varmekrævende eremit i egetræer med sprækker og afknækkede grene,  men andre gamle løvtræer kan også bruges. Eremitten lever som larve i ca. 3 år inde i træet, før den forvandles til bille. Billen er en af Danmarks største, og kan blive op til 3 cm lang. Den spredes kun 300 meter og er derfor dybt afhængig af levesteder i nærheden af udklækningsstedet. Derfor er der nu ryddet omkring ca. 13 af disse gamle kæmper for at give lys og varme og dermed nye levesteder for billen.

Mere skovgræsning
Hellebæk Kohave udvides ind i Hellebæk Skov, så en stor del af de lysstillede gamle egetræer indgår i hegningen. Kreaturerne skal være med til at holde området lysåbent og forhindre opvækst omkring træerne. Der er knyttet stor biodiversitet til græsningsskov og randområderne mellem lysåben natur og skov. Der græsser både skotsk højlandskvæg og jersey kvier, og det er planen, at kreaturerne skal flytte rundt mellem arealerne, således at der på sigt veksles mellem vintergræsning og udelukkende sommergræsning på de enkelte arealer. Der er opsat klaplåger i det nyhegnede område, og der opsættes skilte, der viser hegningens omfang.

undefined