Naturstyrelsen øger biodiversiteten i 2 store midtjyske skove

07-12-2016

Naturstyrelsen Midtjylland har fået en bevilling af midlerne fra Naturpakken på rundt regnet ½ million kroner til at forbedre biodiversiteten i Palsgård Skov og Feldborg Nørreskov. Der etableres græsningsskov, plantes mindre grupper af løvtræer, gamle æblesorter samt egnskarakteristiske og lokalitetstilpassede buske.

Skovningsmaskinen hulborer i Feldborg Nørreskov

Hvis man tror, at de midtjyske statsskove blot er kedelige plantager med nåletræer på rad og række, så tager man fejl. Der er gået godt 200 år siden de første plantninger fandt sted, så flere af skovene er forlængst vokset fra plantagelooket og fremtræder nu som skov med beplantninger i forskellige aldre og med forskellige træsorter.

I Palsgård Skov nord for Nørre Snede og i Feldborg Nørreskov øst for Holstebro skubber Naturstyrelsen i disse uger yderligere til udviklingen hen mod en mere varieret skov med større biodiversitet. Det sker takket være en bevilling på ca. ½ million kroner fra midlerne, der er afsat i forbindelse med aftalen om Naturpakken.

I Feldborg Nørreskov hegnes en del af skoven omkring de såkaldte Østerhovedege, som er nogle skovens ældste træer, så kreaturer fremover kan græsse mellem træerne. Derved skabes en lysåben græsningsskov med levesteder for både planter, insekter og fugle og som også kan tilbyde græsning til nogle af skovens mange krondyr.

I både Feldborg Nørreskov og i Palsgård Skov plantes der på lyse arealer langs veje og stier 2-årige æbletræer af gamle danske sorter. De nye æbletræer vil blive beskyttet af et haretæt hegn, så de i deres unge år er sikret mod vildtbid. På sigt skal træernes æbler være til glæde for både skovens dyr og skovens gæster.

I begge skove vil der, hvor lysforholdene tillader det, blive plantet nye skovbryn i overgangen mellem nåletræer og åbne naturarealer. Disse nye løvbryn vil bestå af en række blomster- og bærbærende buske iblandet eg.

Endelig vil der i begge skove i eksisterende nåletræsbevoksninger blive plantet og hegnet grupper af løvtræer som eg, lind og fuglekirsebær, som på sigt skal kunne fungere som frøkilder, hvorfra frø skal kunne spredes rundt i skovene. Der vil i alt blive etableret ca. 50 grupper af løvtræer.

Biodiversitetstiltagene er i overensstemmelse med målene i den relativt nye driftsplan for Naturstyrelsen Midtjylland, hvor der er fokus på den fortsatte udvikling eller omlægning fra plantage til skov med fokus på at skabe et bedre fødegrundlag for insekter, fugle og pattedyr til gavn for biodiversiteten og til glæde for friluftslivet. 

undefined

Skovarbejder Egon Christensen planter æbletræer i Feldborg Nørreskov

Torben Bøgeskov

Naturvejleder
Midtjylland