Naturstyrelsen Thy omlægger driften af et ca. 25 ha stort areal ved Hjardemål

15-12-2016

Som en del af regeringens naturpakke omlægges driften med henblik på at øge biodiversiteten i området

Skovrejsningen i Korsø

Regeringen har med naturpakken besluttet at styrke indsatsen for at øge den biologiske mangfoldighed. Naturstyrelsen Thy er derfor bl.a. gået i gang med at ændre driften af et godt 25 ha stort areal lige vest for Hjardemål By. Hensigten er at øge den biologiske mangfoldighed i området. Indsatsen består af 3 dele:

  1. Skovrejsning på ca. 7 ha stort landbrugsareal.
  2. Driften af andre 8 ha landbrugsarealer ændres til vildtvenlig drift.
  3. 10 ha engarealer vil blive drevet med høslæt for at nedsætte mængden af næringsstoffer til glæde for flora og fauna.

Den nye skov er netop plantet. Arealet ligger ud til Hjardemålvej og sammenbinder 2 skovområder syd for Flyvklit. Skoven er anlagt efter principperne for ”naturnær skovdrift” og ”god statslig skovrejsning” med brede skovbryn, overvejende med løvtræ, og gruppevise plantninger af mange forskellige træ- og buskarter. Plantningerne vil blive renholdt ved harvning i 2 år, hvorefter de kan klare sig selv.

Naturstyrelsen Thy vil udbyde driften af de øvrige arealer til landmænd. Arealerne skal drives på en sådan måde, at den biologiske mangfoldighed styrkes, samtidig med at der tages hensyn til områdets store hjortevildtbestand, så antallet af markskader i området begrænses. Projektet er et af de over 150 natur- og friluftsprojekter der gennemføres i år som en del af regeringens Naturpakke. Der er bevilget 245.000 kr. til projektet i Hjardemål.

Naturstyrelsen Thy har også fået bevilget 250.000 kr. til et projekt i Vandet Plantage, hvor gamle pyntegrøntsbevoksninger underplantes med bøg for på lang sigt at få mere løvskov i området til glæde for flora og fauna.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent