Nyt vådområde i oplandet til Hjarbæk Fjord

02-12-2016

Hen over efteråret er der skabt et nyt permanent vådområde ved Kåtbæk umiddelbart syd for Fårup. Vådområdet vil årligt spare Hjarbæk Fjord for seks tons kvælstof (N).

Hvor der før var drænede kornmarker, har naturen nu fået lov at tage over. Næringsstoftilførslen ud i Skals Å og dermed Hjarbæk Fjord reduceres med ca. seks tons kvælstof (N) som et resultat af det statslige vådområdeprojekt Kåtbæk, som Naturstyrelsen Himmerland har stået for projektledelsen af.

Projektet omfatter i alt 46 ha landbrugsjord, hvoraf hovedparten indtil i år var drænet ved hjælp af pumpe, der effektivt ledte vandet ud af området. Nu har store gravemaskiner sørget for, at drænsystemerne er blevet afbrudt og grøfter er fyldt op, lige som de to pumper i området er afmonteret og fjernet.

De mange års effektive dræning har ført til, at humus indholdet er svundet ind, og jorden har sat sig. Uden pumpning vil der derfor være store vanddækkede partier inde i området en god del af året. For at mindske risikoen for fosfortab fra de vanddækkede arealer og samtidig sikre en varig reduktion af kvælstof-udledningen er der foretaget en udgravning af den centrale del og derved etableret en permanent sø på ca. 1 ha (10.000 m2) og med en dybde på 1,5 m.

Kvælstofeffekten af projektet øges, når vandet i Kåtbæk, i perioder med stor vandføring, løber over sine bredder og ledes ind i området. De lave diger langs sydsiden af Kåtbæk er af samme grund jævnet ud, så vandet frit kan svømme over ved store nedbørshændelser. For at optimere effekten ledes en mindre del af vandføringen i Kåtbæk ind i området hele året, og indholdet af nitrat omdannes gennem en biologisk proces til frit kvælstof, der er en stor bestanddel af luften omkring os.

Terrænet i området har fald mod syd, og vandet der ledes ind fra Kåtbæk ledes sammen med det øvrige overfladevand ud af projektområdet gennem en viadukt under jernbanen, og løber derfra videre ud i Skals Å.

På nordsiden af Kåtbæk ledes drænvand fra oplandet ud på terræn via fordelergrøfter og siver derfra gennem engen, hvorved vandet renses for nitrat, inden det når ud til Kåtbæk

Projektet er realiseret på grundlag af frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Den centrale del af projektområdet på ca. 30 ha ejes lige nu af NaturErhvervstyrelsen. Arealet vil blive sat til salg ved offentligt udbud.

 

undefined

 

Læs mere om projektet på http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/kaatbaek-ved-faarup/

Kontaktperson: Agronom Kjeld Lundager Jørgensen, tlf. 4115 7766.

 

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

undefined