Naturstyrelsen opfisker 1500kg skaller fra Hampen Sø

04-02-2016

Naturstyrelsen Midtjylland har i denne uge opfisket 1500kg skaller fra Hampen Sø og 150kg skaller fra Torup Sø for at forbedre søernes miljøtilstand.

undefined

Skovarbejdere fra Naturstyrelsen Midtjylland har i denne uge opfisket ca. 1500kg skaller fra Hampen Sø og 150kg skaller fra Torup Sø. Fiskene er fanget med net i afløbene fra de to søer. Fiskene er fanget som led i et tiltag for at søge at forbedre søernes miljøtilstand.

Det er et kendt fænomen, at fredfisk som skaller jævnligt samles i store stimer i søers af- og tilløb om vinteren. Her er de nemme at fiske op med net. Naturstyrelsens skovarbejdere fik hjælp af ansatte fra Aqua i Silkeborg, som afhentede fangsten for at bruge fiskene som foder til fx Aquas laks og oddere samt sorte- og hvide storke.

Især Hampen Sø er kendt for at være en af landets reneste søer med bevoksninger af karakterplanten lobelia og en god bestand af rovfisk som gedde og aborre. Desværre er den øgede kvælstofmængde i nedbøren samt udvaskningen af næringsstoffer fra omkringliggende arealer ved at true denne tilstand.

Naturstyrelsen Midtjylland har netop fået godkendt en ny driftsplan for sine skove og naturarealer. Planen åbner mulighed for at iværksætte 3 tiltag, der skal forsøge at vende den ugunstige udvikling for Hampen Sø.

Det ene tiltag er at fjerne en del af søens såkaldte biomasse ved opfiskning af fredfisk, især skaller. Det er, hvad man har forsøgt i denne uge. Det andet tiltag er fjernelse af biomasse ved høst af tagrør langs søbredden. Det tredje tiltag er at konvertere nåletræerne i en bræmme rundt om søen til stabile løvtræbevoksninger, så man undgår udvaskning af næringsstoffer til søen.

Opfiskning af fredfisk som skaller er særdeles vigtig, fordi fredfisk æder dyreplankton som dafnier og andre smådyr, som ellers skulle begrænse mængden af alger i søvandet. Når algernes antal øges, gør det vandet uklart og svært gennemtrængeligt for sollys. Konsekvensen er, at søens vandplanter for ringere vilkår, ligesom rovfisk som gedde og aborre har sværere ved at fange deres bytte, fordi de er afhængige af at jage ved hjælp af synet.  

Naturstyrelsen Midtjylland vil gentage opfiskningen, hvis der igen samles større stimer af skaller.

Konvertering af nåletræbevoksninger til løvtræbevoksninger vil ske etapevis i løbet af de kommende år, mens høst af tagrør påbegyndes næste vinter.

 

Yderligere oplysninger: Skovfoged Steen Fjederholt, tlf. 72 54 36 98  

undefined

 

Steen Fjederholt

Skovfoged