Bølling Sø Kanal forvandles til slynget vandløb

13-07-2016

Naturstyrelsen forvandler denne sommer i samarbejde med Ikast-Brande Kommune afløbet fra Bølling Sø. 660 m lige og dybtliggende kanal med langsomtstrømmende vand ændres til 980 m vandløb, der kommer til at ligge højere i terrænet, have slyng og gydebanker samt mere fald, så vandet vil strømme hurtigere.

undefined

Her 11 år efter at Bølling Sø blev genskabt ved et storstilet naturprojekt, arbejder entreprenørmaskiner igen i området. Det er dog ikke selve søen, der graves i. Denne gang er det afløbet fra søen – den såkaldte Bølling Sø Kanal – der skal have et mere naturligt look.

I mange år har Bølling Sø Kanal ledt vandet fra Bølling Sø mod vest til Skygge Å og videre i Karup Å. Som navnet antyder, er der tale om en anlagt kanal, som i sin tid erstattede det naturlige vandløb fra søområdet og vestover.

I de kommende måneder vil 660m lige og dybtliggende kanal med langsomt strømmende vand blive erstattet af 980m mere naturligt vandløb, der kommer til at ligge højere i terrænet, have slyng eller sving samt et vist fald, så vandet vil strømme hurtigere. I den nye vandløbsstrækning vil der blive udlagt grus til 5 gydebanker, hvor fx ørreder kan gyde deres æg. 

Den eksisterende betonbro i Kragelundvej vest for Bølling Sø vil blive fjernet og erstattet af en underføring med en faunapassage, der bl.a. skal sikre, at oddere kan passere under vejen.

Det eksisterende stryg, der forløber med Kragelundvej og gang- og cykelstien på hver sin side på strækningen fra afløbsbygværket til den gamle betonbro vil blive ændret, så dele af stryget får et langt mindre fald og kommer til at ligge højere i terrænet.

Det eksisterende afløbsbygværk er alt for smalt og for højt. Derved kan søens vandspejl hurtigt variere, og vil ofte være for højt. Samtidigt er det ofte umuligt for optrækkende fisk og smådyr at komme fra afløbet og op i selve søen. Det nye afløbsbygværk etableres med en 6m lang og 2m høj jernplade med en 35cm dyb, spidsbundet udskæring midt på overkanten.

De overordnede formål med projektet er:  

- At skabe bedre fysiske forhold for vandløbets fisk og smådyr, herunder øvrige arter, der er tilknyttet vandløbsmiljøet, som f.eks. fugle og padder m.v.

- At projektet får indbygget nye gyde- og opvækstpladser for bl.a. ørred på den nyrestaurerede vandløbsstrækning.

- At få ændret og forbedret de nuværende afløbsforhold ved Bølling Sø, således at søens fremtidige vandspejlsvariationer minimeres mest muligt og at der desuden skabes nogle forbedrede opgangsforhold for fisk og smådyr til søen via regulering af afløbsbygværket.

- At de landskabelige og de rekreative forhold vest for Kragelundvej generelt optimeres ved gennemførelse af restaureringen af Bølling Sø Kanal.

- At offentlighedens adgang til det vestlige område sikres bedst muligt ved etablering af bl.a. nye sti anlæg, der sammenkobles med de eksisterende stier i området, samt eventuel opsætning af nye infotavler om nærværende projektindgreb.

Alle terrænarbejder foregår på arealer, der ejes af Miljøministeriet ved Naturstyrelsen Midtjylland. Projektet gennemføres af Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Ikast-Brande Kommune med fokus på, at projektet bliver udformet så naturlignende som teknisk og praktisk muligt.

undefined

Torben Bøgeskov

Naturvejleder
Midtjylland