Vandet er vendt tilbage i Skals Ådal

20-06-2016

Naturstyrelsen kunne i maj måned indvie et 245 ha stort vådområdeprojekt ved Skals Å, beliggende umiddelbart før udløbet i Hjarbæk Fjord. Der var inviteret bredt og ikke mindre end 225, heraf mange lokale beboere, havde taget imod invitationen og mødte op i det dejlige forårsvejr for at opleve det nye naturområde.

undefined

Det er Naturstyrelsen Himmerland, der siden 2012 har været ansvarlig for realiseringen af vådområdeprojekt Skals Å. Projektet er et af 14 statslige vådområdeprojekter, der blev igangsat som led i den forrige regerings ”Grøn vækst pakke”, og hvor hensigten primært er at reducere tilledningen af kvælstof til de indre farvande. Projekter i oplandet til de indre dele af Limfjorden har været særlig højt prioriteret.

Projektet er beliggende i Skals ådal, syd for byen Skals og nord for Kølsen, ved udløbet til Hjarbæk Fjord. Det omfatter 245 ha, hvoraf størsteparten er blevet afvandet gennem en stor pumpestation i et pumpelag, der blev etableret ca.  1941 Projektområdet var før jordfordelingen fordelt på ca. 50 lodsejere. Antallet er nu reduceret til under det halve.

undefined

Allerede for mere end 10 år siden forsøgte det daværende Viborg amt at realisere vådområdeprojekt, og der blev dengang opkøbt byttejord, som Staten har ejet siden. Der har været stor opbakning til projektet blandt lodsejerne, uden hvilken det ikke var blevet gennemført.

Kommunen og de lokale interessenter har også bakket op om projektet, og der arbejdes nu videre med at udvikle området rekreativt. En af visionerne er, at publikum kan gå tur på diget fra Løgstørvej og helt ud til fjorden, hvor den populære Himmerlands sti krydser ådalen.

Projektets kvælstofreduktion, der er det  absolutte hovedformål, er opgjort til 26 tons om året. Kvælstoffjernelsen opnås bl.a. ved overrisling af drænvand fra det direkte opland samt lejlighedsvise oversvømmelse med åens vand. En anden væsentlig del af N-reduktionen skyldes også, at al dræning inden for projektområdet ophører, og arealerne tages ud af omdrift og henligger i vedvarende græs. Med projektet opnås en tilstand, der ligger tættere på den oprindelige hydrologi i området, ligesom der skabes vilkår for et forbedret naturindhold.

Som led i anlægsarbejdet er hoveddræn udenfor projektområdet og dræn der fører til området blevet afbrudt, og i alt 21 km drængrøfter er lukket. Pumpestationen fra 1941 er nedlagt og diget er fjernet på et 80 m langt stræk, således at en tidligere fjordarm er genskabt, og der er direkte kontakt mellem fjord og vådområde. Mellem fjordarm og å er der dannet en langstrakt ø, der ventes at blive til glæde for fuglelivet. Ca. 212 ha er blevet omdannet til eng eller vanddækket område ved gennemførelse af projektet.

undefined

Trudskov Bæk, der hidtil løb langs med Løgstørvej, er genslynget ind over området, og bækken har nu fra sit udspring til udløbet i Skals Å et naturligt og slynget forløb. Bækken rummer i dag den beskyttede art bæklampret.

Et tidligere slyng på Skals Å er genskabt på nordsiden af åen, hvor der også er dannet en ø og med vadested over til øen og hvor et 30 ha stort område overrisles efter afbrydelse af dræn. Det mindre vandløb Trolddal Bæk er genslynget på en mindre strækning. I alt er der flyttet ca. 43.000 m3 jord i projektområdet.

undefined

undefined