Skestork i fremgang ved Nibe Bredning

14-06-2016

Fugletællinger viser fremgang for bl.a. Skestork, Edderfugl og Klyde i området

Skestorkerede med unger

Naturstyrelsen Thy foretager hvert forår fugletællinger på udvalgte fuglelokaliteter som en del af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Resultatet af dette år samt tidligere års tællinger viser en positiv bestandsudvikling for flere fuglearter, herunder bl.a. Skestork, Edderfugl og Klyde ved Nibe Bredning.

 Skestorken genindvandrede til Danmark i 1996 efter 27 års fravær, og er stadig at betegne som en sjælden ynglefugl. Naturstyrelsen observerede første gang skestork ved Nibe Bredning i 2004, hvor der blev registeret 32 skestorkereder. Den startede med at være på én ø og har nu spredt sig til tre øer. I 2016 blev der registreret 115 skestorkereder ved Nibe Bredning.

 Edderfuglen er en kraftig andefugl og yngler primært ved kysterne ved de indre danske farvande, men viser nu også fremgang i Limfjorden ved Nibe Bredning. Klyden er en karakteristisk Vadefugl. I Danmark yngler klyden i spredte kolonier fortrinsvis på kortgræssede strandenge eller småøer, hvor den ikke kan nås af ræve.

 Vi antager at den positive bestandsudvikling for disse 3 fuglearter ved Nibe Bredning kan skyldes den forbedrede vandkvalitet, der ses af den øgede koncentration af ålegræs og muslingebanker i Limfjorden,

fortæller skovløber Jens Jørgen Andersen ved Naturstyrelsen Thy, der gennem de sidste 12 år har foretaget fugletællingerne på øerne i Nibe Bredning.

 

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder