Status på naturgenopretningen ved Nationalt Testcenter for Vindmøller i Østerild

26-05-2016

Arbejdet med naturgenopretningen i området er nået ind i den afsluttende fase

Naturstyrelsen Thys arbejde med at få de ryddede arealer tilbage til deres naturlige tilstand, hovedsagelig tør og våd klithede, er nået ind i den afsluttende fase. Det er efterhånden kun tilbage at afvente at den naturlige flora og fauna indfinder sig i området.

De naturgivne forhold har selvfølgelig haft indflydelse på de benyttede behandlingstiltag og fremtidige plejeforanstaltninger. Der er blevet fjernet rødder fra de fældede træer og efterfølgende er de tilbageliggende grene og rødder blevet knust for at fremskynde processen med etablering af de oprindelige naturtyper. Desuden er der blevet lukket grøfter i det omfang, det har ladet kunne sig gøre uden at påvirke de omkringliggende private landbrugsarealer. Og der er blevet etableret ”paddeskrab” (af hensyn til især padder, men også vadefugle m.fl.) ved at fjerne overjord fra i forvejen lavtliggende arealer, hvor der samtidig er blevet lukket afvandingskanaler.

Etableringen af skovbryn langs de blottede skovrande efter rydningerne er også i fuld gang. De første tilplantninger blev gjort i den vestlige del af det ryddede område. Efterfølgende er højspændingstraceet blevet tilplantet. Nogle mindre arealer i den østlige del af det ryddede område er planlagt tilplantet i foråret 2017. Træarter som skovfyr og eg vil med tiden komme til at dominere skovbrynene sammen med en lang række hjemmehørende arter af blomstrede buske. Hensigten med skovbrynene er at stabilisere skoven, men også at øge den biologiske mangfoldighed.

Tilplantningen af de opkøbte 54 ha landbrugsarealer til bynær skovrejsning er afsluttet. Det drejer sig om arealer ved Eshøj, Snedsted, Hurup, Nørhå og Tømmerby. Også her er der anvendt hjemmehørende løvtræer og buske. Der er/vil blive etableret tiltag for offentligheden, så publikum har mulighed for at opleve de nye skove.

Naturstyrelsen Thy har også fokus på publikumsanlæg. Specialkonsulent Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen Thy fortæller:

Som noget glædeligt kan det konstateres, at borggrupper fra Østerild by er interesseret i at medvirke i forbindelse med de enkelte tiltag til gavn for byen og turister. De enkelte tiltag vil også blive afstemt med det kommende besøgs- og driftscenter.

Til sidst kan det nævnes, at Naturstyrelsen Thy også har fokus på de mange flagermus, der lever i skovene omkring testcentret. Der er foretaget plantninger af blomstrende buske og etableret rydninger til små lysninger for at tilgodese flagermus i området. Yderligere er der opsat 50 flagermuskasser for at forbedre ynglemulighederne især i den østlige del af plantagen omkring Tovsig og ned mod Vesløs Huse.

Læs mere om NTV Østerild.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør

Claus Rasmussen

Specialkonsulent