NYHEDSBREV – LIFE Hulsig Hede Juni 2016

30-05-2016

Træstakkene ved Tornbakke Rimme forsvinder.

Siden efteråret 2015 har der ligget store mængder fældede, opstablede træer ved foden af Tornbakke Rimme på Hulsig Hede. Det er planen, at træstakkene vest for Aalbækvej bliver hugget til flis og borttransporteret i løbet af uge 22. Flisen bliver derefter brændt som CO2-neutralt biobrændsel i varmeværker og indgår derved i energiforsyningen i Vendsyssel. Træstakkene har ”ligget på lager” for at kunne tørre, hvorved fugtindholdet i flis-brændslet er blevet reduceret. De resterende træstakke hugges i løbet af sommeren/efteråret 2016.
Første etape af rydningen på Tornbakke Rimme blev overstået i efteråret 2015, og med flishugning at de store træstakke, bliver resultatet af rydningerne for alvor synligt, især når man kommer fra Skagen-siden. Alle vejfarende til og fra Skagen har i vinter været vidne til, at træstakkene har ligget og skærmet for indsigten til den ryddede klitrimme.
Rydningerne på tornbakke Rimme har i alt - med undtagelse af få hundrede meter – berørt en strækning på ca. 2 kilometer med udstrækning på begge sider af Aalbækvej. Tilbage står nu en finpudsning efter de maskinelle rydninger. Det vil i hovedsagen bliver naturmedarbejdere fra Frederikshavn Kommune, der vil klare denne opgave.
Rydning af træopvæksten på Tornbakke Rimme er en del af et LIFE naturgenopretningsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune og medfinansieret af EU. Projektets aktioner omfatter udover rydning af ikke hjemmehørende nåletræsarter også bekæmpelse af den invasive hybenrose, regulering af grøfter og regulering af rævebestanden på et område, der dækker ca. 5.000 hektarer på Grenen, Hulsig Hede, Råbjerg Mile, Råbjerg Hede og Råbjerg Stene. Naturgenopretningsprojektet forventes afsluttet 31. juli 2019.


FAKTA: Naturen på Hulsig Hede, der overvejende består af klithede, er en unik naturtype, der har både national og international bevågenhed. Området er udpeget som Natura 2000 område, der er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne og truede, eller karakteristiske for EU-landene.

Formidlingsarrangement:

I forbindelse med flishugning af træstakkene på Tornbakke Rimmer, er vi glade for at kunne invitere til et informationsarrangement om LIFE Hulsig Hede naturgenopretningsprojekt. Vi skal se på trærydninger på Tornbakke Rimme og på moderne maskiner, der hugger træer til flis. Andre spørgsmål om projektet er naturligvis også velkomne.
Vi glæder os til at se dig – og tag endelig naboer, venner og bekendte med.

Dato og klokkeslæt: Fredag den 3. juni kl. 15:30
Mødested: Hulsigvej 79, Hulsig, 9990 Skagen (rød plet på kort).

undefined 


Vel mødt.

Projektleder, skovfoged Karsten Frisk