Naturstyrelsens Storstrøms driftsplan er vedtaget

10-03-2016

Driftsplanen gælder for Naturstyrelsens arealerne på Sydsjælland og Sydhavsøerne. Planen gælder 15 år frem.

Naturstyrelsens direktør har godkendt og underskrevet driftsplanen for arealerne på Sydsjælland og Sydhavsøerne. Planen gælder 15 år frem. Det betyder fortsat omstilling til en drift, hvor der gives mere plads til natur og biodiversitet til glæde for flora og fauna.  Der udpeges også friluftszoner og facilitetszoner fordi det er ekstremt vigtigt at vi samtidig med at vi passer bedre på vores natur også giver nye og forbedrede muligheder for at komme ud og opleve naturen siger Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen.

Horndrager

Møn er i verdensklasse, hvad angår vilde orkideer. Ikke mindre end atten arter er registreret på Møns Klint. Orkideerne trives på lysåbne arealer, i skovlysninger og enkelte arter ynder mørk skov.

Efter den offentlige høring og mindre justeringer har Naturstyrelsen nu underskrevet driftsplanen for arealer på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster inkl. små øer og holme. Planen gælder 15 år frem. Arealerne omfatter et bredt spekter af naturtyper lige fra flade strandenge, små skovmoser, kalkrige orkide overdrev, skove og ferske enge.

Der skal fart på naturen. Derfor fokuserer planen fortsat på en udvikling med større sammenhængende naturområder med vekselvirkning mellem skov og lysåben natur. Det giver dyr og planter mulighed for at sprede sig og skaber dynamik til gavn for biodiversiteten. 

Børn på Motionsslangen

Bynær skov giver nye muligheder for friluftsliv, Motionslangen omkring Nykøbing Falster

Fart på naturen
Planens vigtigste punkter er at styrke og bevare biodiversiteten på statens arealer generelt i området, men samtidigt sættes der en særlig fokus på udviklingen af de 4 lokaliteter af national betydning som enheden har ansvaret for. Det er Møns Klint og Ulvshale- Nyord på Møn, Kongskilde ved Tystrup Sø syd for Sorø og Holmegårds Mose, hvor Naturstyrelsen har overtaget naturplejen, selvom det er privatejet.

Skoven på Møns Klint rummer noget af det nærmeste, man kommer urskov i Danmark, så det vil være oplagt at der er store arealer med urørt skov. I løbet af den seneste driftsplan-periode er det lykkedes at forøge bestandene af de stærkt truede orkidearter, som kræver meget lys. Det vil være oplagt at stræbe mod sammenbinding af to af Østdanmarks rigeste overdrev Høvblege og Jydelejet i Klinteskoven. Her vil blive lysnet og skabt sammenhængende græsning, så der bliver bedre spredningsmuligheder for orkideerne og insektfaunaen, bl.a. den sjældne blåfugl.

Nyord strandenge er en af Østdanmarks vigtigste fuglelokaliteter for både ynglende og rastende fugle og på Ulvshale er der udover strandengene mere end 30 forskellige naturtyper så biodiversiteten er meget stor. Det er målet med den fremadrettede pleje, at der skabes en sammenhængende pleje i hele Stege Bugt. Ulvshale Skov bliver udvidet med yderligere 30 ha. ny lysåben skov for at give gode livsvilkår for så mange af de sjældne planter på Ulvshale som muligt, og det overvejes, hvordan afgræsningen kan optimeres yderligere f.eks. ved brug af andre dyr.

Skov- og klitgræsning

Vekselvirkning mellem tæt skov og åbne arealer giver optimale levevilkår for flora og fauna og er med til at sikre spredningen af små populationer. Klit og skov på Ulvshale.

Ved Kongskilde arbejdes der på en sammenhængende græsning af hele området, i tæt samarbejde med interessenter og naboer.    

I Holmegårds Mose er der sket store rydninger gennem de seneste 5 år. Udfordringen er at fastholde mosen åben, men der er også en stor udfordring i at sikre tilstrækkelig høj vandstand i mosen, samt at der ikke tilføjes nærringsrigt vand til mosen. Derfor er der igangsat endnu et EU-finansieret LIFE-projekt.

urørt skov

Skovens naturlige vandbalance genoprettes, når grøfter ikke bliver vedligeholdt (urørt skov i Ulvshale).

Friluftszoner
De nye friluftszonering omfatter alle arealer, hvor offentligheden har adgang. Planen inddeler arealerne i stillezoner, der kun er til stille færdsel, og hvor der normalt ikke bliver givet tilladelse til større arrangementer, i friluftszoner, hvor der er gode muligheder for at dyrke varieret friluftsliv og afvikle større arrangementer samt i facilitetszoner, hvor der er særlige publikumsfaciliteter. Inddeling i de tre zoner sker både at hensyn til natur, publikum og skovdrift.

Mange nye hverdagsskove er anlagt ved provinsbyerne og bidrager nu til øgede friluftsmuligheder tæt på byerne. Det betyder samlet set at halvdelen af enhedens areal ligger i frilufts – eller facilitetszoner.

Enhedens areal er fordoblet inden for den seneste driftsplansperiode (15 års periode).

Direktør Hanne Kristensen og skovrider Claus Jespersen

Planen underskrives af Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen og skovrider Claus Jespersen. Foto: Jesper Tranberg, Naturstyrelsen.


Se kort og læs mere i Driftsplanen for Storstrøm

 

Claus Jespersen

Skovrider
Storstrøm