GPS-registrering af særlige fugletræer på Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer.

16-11-2016

Frugtbart samarbejde mellem DOF-Østjylland og Naturstyrelsen Søhøjlandet er med til at sikre ynglepladser for sjældne fugle

I 2013 blev det på et møde mellem Naturstyrelsen, Søhøjlandet og DOF-Østjylland besluttet, at iværksætte en GPS-kortlægning af de sjældne og hensynskrævende fuglearter i skovene

 

Formålet er at kortlægge redetræer for en række arter som sortspætte, huldue, nøddekrige, perleugle, st. hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på styrelsens arealer.

 

En præcis stedfæstelse af disse arters redetræer kræver en nøjagtig angivelse af redetræernes placering med det formål, at sikre arterne bedst muligt i arealdriften.

I forbindelse med GPS-registreringen markeres træerne med et rødt mærke så de kan kendes i felten under skovning.

De indsamlede data overføres til Naturstyrelsen, Søhøjlandets såkaldte "Pas på" kort m.h.p., at sikre de registrerede træer mod utilsigtede indgreb.

 

Den igangværende registrering er rettet mod træer med sortspættehuller.

Det skyldes, at disse træer er af stor betydning for en række hulrugende/brugende arter som egern, skovmår, natugle, huldue, flagermus samt sjældne arter som hvinand og perleugle.

 

I vinterhalvåret 2013/2014 indledtes registreringen. Den blev koncentreret

omkring de bevoksninger, der var udset til udtynding, især ældre og gamle bøgebevoksninger.

En registrering der viste sig at være langt mere tidskrævende end først antaget. Ikke mindst fordi flere af de undersøgte områder er i et stærkt kuperet terræn og meget tætte bevoksninger med opvækst af bøg. I vinteren 2013/2014 blev der registreret 14 træer med sortspættehuller og 4 træer med rovfuglereder.

 

I 2014/2015 fandtes yderligere 79 træer med sortspættehuller og 7 træer med rovfuglereder, og i 2015/2016 endnu 47 træer med sortspættehuler samt 9 rovfugleredetræer.

Siden undersøgelserne blev startet er der således blevet GPS-registreret i alt 140 træer med sortspættehuller og 20 med rovfuglereder.

I Naturstyrelsen, Søhøjlandets skove er samtlige træer med sortspættehuller fundet i bøg.

Træer med rovfuglereder er registreret i rødgran, lærk, douglas, alm. ædelgran og bøg.

 

Hvis du undervejs i skoven skulle finde reder af rovfugle eller huller fra sortspætter, må du gerne meddele det til os. jo bedre vi kender dem, jo bedre kan vi tage hensyn til dem.

De redetræer vi allerede har fundet er markeret med en rød plet nær jorden på sydsiden af træet.