Græsning på Rømø giver sjældne planter et levested

21-11-2016

Pilledrager og Flydende Kogleaks er genfundet på Rømø.

Spidsbjerg Hede, Rømø

De sjældne planter pilledrager og flydende kogleaks er genfundet af botaniker på Naturstyrelsens areal på Spidsbjerg Hede på Rømø. Registreringer fra i sommers er netop sendt til styrelsen, og alt peger på at det er græsningen med kreaturer, som skaber optimale forhold for planterne. Den ekstensive naturpleje med galloway kreaturer udføres af en lokal landmand for Naturstyrelsen.

Både pilledrager og flydende kogleaks er lave planter, som vokser i våde lavninger på klitheden. De tåler ikke at blive overvokset af tagrør eller andre høje dominerende planter, som vil indfinde sig uden en græsningspleje. Det er botanikeren Knud Johnsen, som har registreret planter i området, og som kan konstatere, at der er levedygtige bestande af de to sjældne planter. Den frivillige indsats med registrering af arter er en vigtig kilde til viden, når staten skal forvalte de lysåbne naturtyper.

For Naturstyrelsen er fundet af de to sjældne arter et tegn på at den aktive naturpleje af klithederne på Rømø virker efter hensigten. Naturplejen skal netop fremme en højere biodiversitet af dyr og planter, ligesom naturplejen er med til at bevare det karakteristiske landskab. En ekstensiv græsning med kreaturer skaber en variation, som gavner mange forskellige arter. Udover græsning tages på nogle arealer også andre midler i brug til pleje af hederne. Det er eksempelvis afbrænding, rydning eller slæt af lyng.

Flydende Kogleaks (Foto: BioPix fra www.allearter.dk)

Flydende Kogleaks (Foto: BioPix fra www.allearter.dk)

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet