Mere lys og vand i Gribskov

01-11-2016

Netop nu udføres en række naturprojekter i Gribskov, som skal give endnu bedre forhold for den vilde natur.

Islandske heste afgræsser flere lysåbne områder i Gribskov

I Hessemosen i den nordvestlige del af Gribskov bliver arealer til græssende dyr i øjeblikket udvidet. Samtidig etablerer Naturstyrelsen korridorer langs skovejene mellem de eksisterende lysåbne arealer. Dyrene kan både færdes i skoven og på engarealerne. Flere arealer kommer til at fungerer som lysåbne spredningskorridorer for insekter, andre dyr og planter.

Enkelte steder hegnes små områder, hvor der plantes hjemmehørende blomstrende og tornede buske af hensyn til Rødrygget tornskade og fx bier. Den rødryggede tornskade har en af sine største bestande i Danmark i Gribskov og er en udpeget beskyttet fugleart her.

undefinedRødrygget tornskade får bedre levevilkår i Hessemosen i den nordlige del af Gribskov

Flere nye græsningskove og lysåbne korridorer
Udover Hessemosen, bliver hegnet omkring Svansmosen i Tibberup Orned også udvidet inden nytår. Det kommer nu til at omfatte en indtil nu slået eng ved Ornedvej.  I midten af græsningsarealet hegnes en bakketop fra, så grævlingerne i det store bo-kompleks kan få ro. Store Selbæk Mose og Sortemosen i Strøgårdsvang hegnes også for at sikre områderne mod tilgroning bl.a. med gyldenris og for at fremme eng- og moseplanter samt insekter.

Der skabes lysåbne arealer langs udvalgte veje ved rydning og efterfølgende slåning for at fremme nogle af de arter, der er særligt truede i Gribskov og på landsplan. Fx engperlemorsommerfuglen, der er særlig knyttet til almindelig mjødurt og pt. lever i Odderdamsengene, hvor bestanden dog er truet.

I Ulvedalssletterne hegnes et område midlertidig fra inde i den store hegning for at få bugt med birkeopvæksten, som hestene ikke tager. Her udsættes i november en flok kreaturer, som er et kryds af de to robuste racer skotsk højland og galloway.

I det jagt- og forstyrrelsesfri område ud til Gillelejevej tyndes egebevoksninger, så der kommer mere lys til skovbunden. Det vil give mere foder til vildtet, som forhåbentligt i tilgift bliver lettere at se fra udsigtsplatformen ved P-pladsen på Gillelejevej.

Kort over GribskovKortet viser nogle af de steder i Gribskov, hvor der gennemføres naturprojekter i efteråret 2016

Mere vand i skoven
Sidst men ikke mindst bliver der lukket grøfter 7 forskellige steder i Gribskov. Her vil der opstå nye moser og rigkær, når vandet ikke længere bliver ledt væk. Det giver også mere lys i skoven og bedre vilkår for dyr og planter, der afhængige af vand fx padder, guldsmede og en række plantearter.

 

Natura 2000 og Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Gribskov er et internationalt beskyttet naturområde, et såkaldt Natura 2000 område, ligesom flere andre områder i Nordsjælland. Naturstyrelsen Nordsjælland har netop sendt Natura2000-plejeplanerne for 2016 – 2021 i høring. Planerne kan ses her: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura2000-plejeplaner-2016-2021-i-hoering/. Naturprojekterne er helt i tråd med plejeplanerne, og alt sammen med til at forbedre det vilde dyre- og planteliv i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Her er Gribskov et kerneområde.

 

Naturpakken
Alle naturprojekter finansieres gennem Naturpakken. Der er afsat 30 mill. kroner til forbedrede forhold for naturen i 2016 i Naturstyrelsen.  Tag ud og se det og følg med, når det værste postyr har lagt sig, og naturen begynder at indfinde sig til foråret.