Efter gravemaskinerne kommer frøerne!

28-11-2016

Naturstyrelsen i Sønderjylland og Danmarks Naturfredningsforening er lige nu i gang med at oprense engene ved Egetofte for at forbedre forholdene for frøerne og andre vandhulsdyr.

undefined

I 1988 blev arealet øst for Egetofte blev udpeget til at være et nyt leve- og ynglested for frøer, tudser og salamandre, hvor indsatsen især havde til formål at hjælpe den skrantende løvfrøbestand i området omkring Sønderborg samt mellem Sønderskoven, Vollerup og Hørup.

Indsatsen gik ud på at oprense det eksisterende vandhul, afbryde dræn og grave nye vandhuller der hvor terrænet tillod det. Desuden blev hele området lagt ud i græs og er siden blevet afgræsset med kreaturer.

Allerede i 1989 året efter vandhullerne blev etableret var der gang i løvfrøen. Siden har bestanden udviklet sig til at være blandt en af de største mest livskraftige i Danmark.

Men kreaturerne formår desværre ikke at holde den kraftigt voksende bestand af bredbladet dunhammer, tagrør og grenet pindsvineknop nede. Det er derfor nødvendigt med passende mellemrum at oprense vandhullerne for at fastholde de gode forhold for padderne, og særligt at løvfrøen fortsat vil være blandt største i Danmark.

Den årlige opfølgning af paddeforekomst i området har vist at løvfrøen er gået tilbage og især den butsnudede frø, der er vores alm. paddeart, er kun repræsenteret med en meget lille bestand.

Hvorfor er det så ikke det, kan man spørge: En af årsagerne til at butsnudet frø er så fåtallig, skyldes sandsynligvis at den i begyndelsen af april lægger æg i de lavvandede oversvømmelser på græslandet. Desværre udtørrer de lavvandede små vandsamlinger inden haletudserne kan nå at udvikle sig til frøer og så går de tabt. Bestanden vil derfor ikke nå en størrelse, som der kan forventes i et så velegnet naturområde som der er ved Egetofte.

undefined

Lige nu fremstår området råt og bart med dybe kørespor, men allerede efter et år vil området være grøn igen, og frøerne vil med garanti kvittere med en fantastisk kvækkekoncert på lune maj og juni aftener mange år fremover.

Yderligere oplysninger:

DN Sønderborg: Andreas Andersen, tlf. 7447 2234, mail: Obfuscated Email