Forsøg med oprensning af lobelie sø

02-09-2016

Pilotprojektet med slamsugning af en lobeliesø på Ålvand klithede ved Nr. Vorupør er ved at være afsluttet

Slangerne er trukket og slamsugningen kan begynde på klitheden i Ålvand

Kampen mod naturlig tilførsel af næringstoffer i lobeliesøerne på klitheden i Ålvand, har dannet grundlag for et større pilotprojekt. Lobeliesøer er lavvandende og næringsfattige søer, som sjældent forekommer i den danske natur. Oprensningen er derfor vigtig for at bevare naturtypen, og for at tilgodese bl.a.den sjældne vandplante Tvepibet Lobelie, som søerne har sit navn efter.

Udfordringen med lobeliesøerne på Ålvand Klithede er, at de udsættes for høje koncentrationer af fosfor, som tilføres fra rastende gæs. Søerne eutrofieres således med gåselort og yderligere tilføres kvælstof fra luften. Resultatet er uklart vand pga. algeopblomstring, som forhindrer lobeliens fotosyntese fra bladrosetten på søbunden. Hvis forsøget lykkes, vil denne metode kunne bruges andre steder, hvor rastende gæs og luftbåren kvælstof forurener næringsfattige søer.

Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy samarbejder tæt i oprensningsforsøget både finansielt og vidensmæssigt. Biolog Signe Kappel Jørgensen fra Nationalpark Thy har sammen med BFN stået for de botaniske forundersøgelser af søen, hvor Naturstyrelsen Thy har undersøgt mængden af slamindhold før forsøgets opstart. Tilsvarende undersøgelser skal ske efter oprensningen. Data skal belyse naturkvaliteten før og efter oprensningen af søen. Forsøget følges ligeledes tæt af Københavns Universitet, hvor ferskvandsbiolog og professor Ole Pedersen sammen med studerende har undersøgt vandkvaliteten og sedimentforholdene. En evaluering skal vise, om metoden kan anvendes i den fremadrettede naturpleje af lobeliesøer i Nationalpark Thy

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør