LIFE Hulsig Hede - Hydrologisk rapport

08-09-2016

Hydrologisk rapport er nu færdiggjort

I beskrivelsen for projekt LIFE Hulsig Hede indgår en meget vigtig aktion, der har til formål at hæve vandstanden i projektområdet. Derved kan man minimere sommerudtørring af en række arealer, så man kan bevare de plante- og dyresamfund, der knyttet til fugtige habitater. Med en hævning af vandstanden, kan man også medvirk til at begrænse uønsket træopvækst i en række områder.

Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S har over en periode på godt og vel et år foretaget hydrologiske forundersøgelser på Skagens Odde. Formålet med undersøgelser har været at kortlægge, hvad der vil ske, hvis man lukker grøftesystemerne i projektområdet. Der er en række hensyn til bl.a. infrastruktur (landevejen mellem Skagen og Ålbæk), sommerhuse, sommerhuse, landbrugsarealer og -ejendomme m.m., der skal tages.  

NIRAS A/S har i forundersøgelserne indkalkuleret konsekvenserne af de igangværende klimaændringer, hvor vi kan imødese en stigning i nedbørsmængden over de kommende år.

Rapporten skal danne baggrund for drøftelse med lodsejerne om, HVOR og HVORDAN, der skal lukkes grøfter, eller om der visse steder blot skal foretages en hævning af grøftebunden – alt sammen efter forudgående aftaler med lodsejerne.

NIRAS´s rapport kan du finde her, samt i dokumentsamling nederst på hjemmesiden. Hydrologisk rapport