Køer på sommerarbejde på Samsø

06-04-2017

De unikke overdrevsarealer i Nordby Bakker på Samsø plejes bl.a. ved græsning. Da det ikke har været muligt at finde tilstrækkelig mange kreaturer på Samsø, er der indgået aftale med en kvægavler i Jylland om, at hun kan sende sine køer til øen sommeren over for at græsse på Naturstyrelsens overdrevsarealer.

Nordby Bakker på Nord-Samsø indeholder nogle af landets bedste, mest artsrige overdrevsområder.  Overdrevenes natur og landskab er formet af meget langvarig græsning, hvor Nordby-bøndernes køer har gået på fællesgræsning på de magre og bakkede arealer, der ikke var egnet til opdyrkning. For at bevare overdrevslandskabet med sine store naturværdier skal de plejes næsten som bønderne gjorde for 100 år siden.

Dvs. det skal græsses af dyr, og nogle steder skal der med mellerum hugges opvækst af buske og træer væk. For at skaffe græssende dyr nok til opgaven har Naturstyrelsen Søhøjlandet indgået en aftale med kvægavler Pernille Mooney, om at hun sender en flok køer fra fastlandet til natur- og landskabspleje sommeren over.

 

I den lysåbne overdrevsnatur er der gennem århundreder udviklet et særligt artsrigt plante- og dyreliv, netop tilpasset de betingelser.  Arter, der er sjældne andre steder, og som har særlige krav til levestedet, trives på overdrevsarealerne i Nordby Bakker. Her lever en række iøjnefaldende arter, som er afhængige af den fortsatte græsning, f. eks.: markfirben, månetorbist, blodrød storkenæb, bakkegøgelilje og rødrygget tornskade.

Arterne har forskellige krav til levestedet, og hvis det skal fungere for alle arterne kræver det en afbalanceret pleje. Men i Nordby Bakker er der så meget plads, at køerne fint – med lidt hjælp – kan klare udfordringen.

Rødrygget tornskade skal have tætte krat at placere reden i og mere åbne partier at jage på.

Krattene er gode for markfirben at leve i kanten af så den kan søge skjul, men bliver det for omfattende mangler de steder, hvor de kan lægge æg.

Blodrød storkenæb vil gerne have helt åbne, solbeskinnede bakkeskrænter uden krat, mens orkideen bakkegøgelilje trives bedst på lidt køligere, nordvendte skråninger

Månetorbisten er en bille, der har sit eneste kendte levested her. Den kræver frisk kolort - og helst tidligt på foråret. Men da der er næppe er græs til alle køerne endnu, må de indfinde sig lidt i hold. Der er mange hensyn at tage, og for at få hele puslespillet til at gå op må man nogle steder hjælpe køerne ved at rydde lidt, eller måske dæmpe græsningen et år.

Det lykkes faktisk godt på Samsø, hvad de fleste kan overbevise sig om, ved at gå en tur helt ud på overdrevet. Du er velkommen til at opleve køernes naturplejearbejde til fods – der er stier og låger i hegnene. Her er både et smukt, åbent istids-landskab med udsyn til hovedlandet, og en masse spændende dyr og planter, som er afhængige af køernes indsats.