”Skove vokse til”

26-04-2017

Netop i disse dage er Naturstyrelsen Søhøjlandet er i fuld gang med at plante nye skove.
I Himmerig Skov ved Hinnerup skal der plantes 20 ha på tidligere marker og i Anebjerg Skov ved Stilling plantes der 10 ha. I begge områder er det markante udvidelser af eksisterende skovområder.

Der plantes på livet løs i Himmerig Skov og Anebjerg Skov. Plantningen sker med maskine, Så det går stærkt. Vi regner med at de 75.000 planter i Himmerig Skov og 30.000 planter i Anebjerg Skov er sat i løbet af ca. 14 dage.

I Himmerig Skov og Anebjerg har Naturstyrelsen overtaget knap 100 ha. Heraf bliver de 30 ha plantes til nu.

Træarterne der plantes er overvejende hjemmehørende arter som eg, bøg og en lang række blomstrende og bærbærende buske, men der indgår også ældre bevoksninger af bl.a. birk og el.

Rønbæk løber Ø-V gennem området. Den ligger en smuk dalstrøg med markante skrænter, her bevares landskabet åbent. Det er det planen, at der skal græsses og udvikle sig hen mod eng og overdrev.

Med denne udvidelse bliver Himmerig og Bærmose Skov samlet på over 300 ha og skaber forbindelse mellem Søften, Hinnerup, Grundfør og Trige.

I Anebjerg skov plantes der 17 ha så skoven bliver ca. 130 ha. Skoven ligger som et bindeled mellem Skanderborg øst, Stilling og ned mod Fruering. Terrænet er ret kuperet og indenfor den kommende skov ligger adskillige mindre søer der kan blive fine levesteder for fugle og padder. Tæt omkring søerne plantes der ikke skov, dele af disse vil blive græsset for at holde dem åbne, men samtidig vil de også blive velegnede til friluftsliv.

Skovene har flere formål. De skal sikre grundvandsforsyning, de skal skabe rum for friluftsliv til bybefolkningen, de skal medvirke til at øge biodiversiteten og endelig skal de også på sigtvære med til at producere det træ som vi bruger.

 

Nærmere oplysninger: Skovfoged Christian Qvortrup tlf. 40280568

                                       Distriktsfuldmægtig Ole Juul Andersen tlf. 20415540