Afgræsning skal forbedre naturtilstanden

11-12-2017

Naturstyrelsen Thy udbyder lige nu 13 lysåbne naturarealer til forpagtning

Græssende kreaturer i Østerild Plantage

Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med lokale landmænd at pleje 13 åbne naturarealer, som nu udbydes i forpagtning. Arealerne udgør tilsammen ca. 164 ha og skal drives med det formål at øge naturindholdet generelt. Naturstyrelsen har forinden lavet en vurdering, om arealerne skal plejes ekstensivt med afgræsning eller med slæt på. Dette sker på baggrund af den aktuelle naturtilstand.

Det er oplagt at sætte dyr på et areal, hvor der allerede har indfundet sig en god naturtilstand. Dyrene fjerner ca. 1/10 af den næring af hvad slæt gør, men er med deres færden på arealet med til at skabe en varieret struktur, hvilket giver mange forskellige levesteder for flora og fauna. Blot inden for lille afstand vil der være et hav af forskellige levesteder; i dyrenes tråd vil der være vådere, mens der på tuerne vil være tørrere og forholdene ændres igen alt efter på hvilken side af tuen, man befinder sig. På samme måde skaber dyrene varierede forhold med deres spredte nedbidning af og gødning på arealet. Dyrene er desuden gode til at bide uønsket vedopvækst ned, bl.a. rynket rose og gyvel.

I områder med potentielle vildtskader udbydes 5 mindre arealer, der tidligere har været anvendt til landbrug. Arealerne skal drives med slæt, og må gødskes med 80% af kvælstofnormen. Det afslåede materiale fjernes fra arealet. Ved at tjene som fødekilde for hjortevildtet fungerer arealerne som aflastningsområder for de omkringliggende landbrugsarealer, således at omfanget af vildtskader reduceres. Arealerne er også vigtige levesteder for en lang række patte- og krybdyr, lige fra hare til markfirben.

Kunne du tænke dig at blive forpagter af et af Naturstyrelsens Thys arealer kan listen over arealer ses her.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent