Rydning af rynket rose på Agger Tange

13-02-2017

Rydning af den invasive rynket rose (Rosa rugosa) skal give sjældne dyr og planter som f.eks. markfirbenet og strandsnerlen plads til at brede sig

Traktor med monteret biorotor i fuld gang med rydningen på Agger Tange

I den sidste uges tid er der blevet arbejdet intenst med rydning af rynket rose på den sydlige del af Agger Tange. Rydningen sker med en ny metode, der kaldes for en biorotor. Biorotoren er udviklet til at behandle jorden ned i ca. 30 cms dybde og den efterlader størstedelen af rødderne oven på jorden, hvor de udtørrer. Hidtidige undersøgelser har vist en meget lille genvækst efter behandlingen. Det formodes at behandlingen skal gentages efter behov i en periode 1-2 år, hvorefter roserne helt forsvinder. Frosten i området bidrager til at rødderne ikke slår nye skud. Årstiden er med andre ord nøje udvalgt, da sansynlighed for frost er stor, samtidig med at fuglene endnu ikke er startet med at yngle, og markfirbenet ligger i dvale i dybe gange 1,5 meter under jorden. 

Rynket rose er en problematisk invasiv art, fordi den spreder sig med stor hastighed. Medmindre der foretages en indsats for at bekæmpe og begrænse spredningen forventes  det, at 8,4 % af klitarealerne i 2034 vil være dækket med rynket rose. Dette tal er baseret på fremskrivning af tidligere registreringer. Spredningen af rynket rose medfører, at de naturligt forekommende hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Forekomsten af rynket rose påvirker naturområdernes rekreative værdi, og den vil på sigt ændre klitlandskabet markant.

Handlingsplanerne for en række Natura2000 områder beskriver rynket rose, som en alvorlig trussel for klitnaturtyperne og foreskriver at invasive arter skal bekæmpes efter bedst kendte viden. Handlingsplanen for invasive arter foreskriver, at der skal arbejdes for grundlæggende forskning i metoder til en effektiv bekæmpelse af invasive arter. Rydningsprojektet er en del af LIFE projektet sårbar natur langs vestkysten.

 Arbejdet med bioroteren startede den 6. februar og forventes at vare 2 uger. Rydningsprojektet startede ved parkeringspladsen for enden af Lange Molevej og derfra fortsættes sydover.

undefined    undefined

Kontakt

Kate Kronborg Holmstrand

Naturmedarbejder