Vandhuller i Svanninge Bakker

07-02-2017

For at hjælpe arten Stor Vandsalamander graver Naturstyrelsen et nyt vandhul og foretager oprensning af to eksisterende vandhuller

Nyt vandhul i Svanninge Bakker

I Svanninge Bakker er der aktivitet omkring vandhullerne med gravemaskine, pumper og paddeeksperter. Det er fordi vi er ved at rense ældre vandhuller op for  at skabe bedre ynglesteder til Stor Vandsalamander. Der bliver også gravet et nyt ved Svanningevej og generelt bliver der også åbnet op for mere lys til vandhullerne. Det gavner både salamandere og oplevelsen af naturområdet for de besøgende i bakkerne. Det er nu mens salamanderen er i vinterdvale at indsatsen skal gøres, så vandhullerne står klar til foråret, hvor yngleperioden starter. Indsatsen gavner også bilag IV-arterne springfrø og spidssnudet frø.

Projektet gennemføres som led i større EU LIFE 70 projekt, som er målrettet indsatser for moser, kildevæld og arter som stor vandsalamander. Hvis du vil læse mere om projektet, så står der meget mere om det her www.life70.dk

eller du kan kontakte vores lokale projektleder Annette Strøm Jacobsen, Obfuscated Email eller på tlf. nr. 45 93 59 71 78.

Nyt vandhul i Svanninge Bakker