Naturen i Nordsjælland får et løft

20-01-2017

Naturstyrelsen offentliggør i dag nye plejeplaner for de beskyttede Natura 2000-områder 6 steder i Nordsjælland.

Gilbjerg Hoved; Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov; Gurre Sø; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov;, Arresø og Ellemosen og Lille Lyngby Mose, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev er de 6 områder, der nu har fået nye plejeplaner.

Plejeplanerne omhandler de lysåbne områder, som overdrev, enge, moser og klitter. På kystarealerne er det primært bekæmpelse af invasive arter i klitterne, især rynket rose, med fokus på arealer, hvor de dækker over 10 %. Nogle af disse tiltag er allerede gået i gang i denne vinter og kan ses ved kysten udfor Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, men indsatsen skal følges op. Resultatet skal gavne de arter, både planter og dyr, som oprindeligt hører til i klitområderne.

I skovene og ved Gurre Sø er det pleje af naturtyperne enge, moser og overdrev ved græsning, afbrænding og rydning af opvækst på moser med hængesæk samt slet og slåning på rigkær for at opretholdelse af naturtypen og de arter der er knyttet til den.

121 planer i hele landet

På landsplan har Naturstyrelsen i alt udarbejdet 121 nye planer, der skruer op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som Naturstyrelsen forvalter. De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Blandt indsatserne er, at 12.000 hektar naturarealer nu afgræsses af kvæg i hele landet. Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den nordsjællandske kyst og den jyske vestkyst. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges og store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

Planerne gælder frem til 2021. Forud for offentliggørelsen har planerne været i offentlig høring.

Se plejeplanerne her 

undefined