Naturen på Harrild Hede får et løft

23-01-2017

Naturstyrelsen offentliggjorde fredag den 20. januar 121 nye plejeplaner for de dele af landets beskyttede Natura 2000-områder, der ejes af Naturstyrelsen. Planerne er gældende frem til 2021. En af planerne omfatter 2232ha lysåbne arealer i Nørlund Plantage, blandt andet Harrild Hede.

Afbrænding af senil lyng på Harrild Hede

Natura 2000-område nr. N75, der omfatter Ulvemosen, Harrild Hede og andre heder i Nørlund Plantage, er et af de 121 områder, hvor den lysåbne natur skal have en hjælpende hånd. Målet med plejeplanen for de i alt 2232ha er, at der sikres sammenhæng mellem de forskellige forekomster af hedenaturtyper, så områdets biodiversitet styrkes og arealet gøres mere robust overfor ydre påvirkninger. Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter som bjergfyr, klitfyr og glansbladet hæg. Endvidere skal de få aktive højmoser i området have en særlig bevågenhed.

I planperioden vil der blive foretaget løbende pleje i form af græsning af 15ha overdrev samt rydning af uønsket opvækst af træer og buske på 370ha hede. En række hedearealer vil blive plejet med forskellige former for cyklisk drift: 70ha med lyngslæt, 150ha med pletvise afbrændinger, og på 75ha vil der ske en pletvis afskrælning af lyngtørven. Et enkelt areal gøres mere vådt ved lukning af en grøft.

De forskellige plejetiltag vil bedre forholdene for en række sjældne arter af planter og dyr, fx guldblomme, klokkeensian, cypresulvefod, liden ulvefod, mariehøneedderkop, sortstrubet bynkefugl, natravn, hedelærke, rødrygget tornskade, stor tornskade og trane samt en række fåtallige arter af dagsommerfugle, bl.a. ensianblåfugl. Det øgede lyngareal vil endvidere betyde mere vinterføde til områdets krondyr.

På landsplan har Naturstyrelsen i alt udarbejdet 121 nye planer, der skruer op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som Naturstyrelsen forvalter. De nye planer sætter rammerne for naturplejen på et areal, der samlet set er på størrelse med Langeland. Blandt indsatserne er, at 12.000 hektar naturarealer nu afgræsses af kvæg i hele landet. Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal sløjfes og store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

Forud for offentliggørelsen har planerne været i offentlig høring.

I det midtjyske er der ligeledes udarbejdet en plejeplan for 432 ha af Det Store Vandskel med Gudenåens- og Skjernåens Udspring, Tinnet Krat og Rørbæk Sø.

Se de 121 plejeplaner her: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura2000-plejeplaner-2016-2021/)

Torben Bøgeskov

Naturvejleder
Midtjylland