Naturen ved bl.a. Agger Tange, Bulbjerg og Svinkløv får et løft

20-01-2017

Naturstyrelsen Thy offentliggør i dag 13 nye plejeplaner for de beskyttede Natura 2000-områder i Thy og Hanherred

Traktor med monteret fræser/biorotor til bekæmpelse af rynket rose.

Rydning af den invasive rynket rose, skal give sjældne planter og dyr plads, og der vil blive udført paddeskrab til glæde for strandtudsen. Andre steder vil den naturlige vandstand blive genetableret, så klithederne igen bliver en mosaik at våde og tørre områder til glæde for områdernes plante- og dyreliv. To større arealer ved Bulbjerg og Svinkløv vil blive ryddet for bjergfyr for at genetablere den oprindelige natur, klithede.

Foruden de nye tiltag vil der foregå løbende pleje af mange af de værdifulde hedearealer i form af afgræsning, afbrænding, rydning af træopvækst og rydning af problemarter som f.eks. gyvel og glansbladet hæg.

På landsplan har Naturstyrelsen i alt udarbejdet 121 nye planer, der skruer op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som Naturstyrelsen forvalter. De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Blandt indsatserne er, at 12.000 hektar naturarealer nu afgræsses af kvæg i hele landet. Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges og store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

Planerne gælder frem til 2021, og forud for offentliggørelsen har planerne været i offentlig høring.

Se de 121 plejeplaner her.

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder