Brushøns vender tilbage til våde enge på Mandø

04-07-2017

Det er ikke altid så meget, der skal til for at skabe gode levevilkår for brushøns eller flere af de andre engfugle, som har svært ved at finde egnede yngleområder og derfor er i tilbagegang i Danmark.

Naturstyrelsen overtog forvaltningen af 50 hektar eng på Mandø i 2011. De lavest liggende arealer blev sat under vand via lukning af alle grøfter og dræn på arealet samt opstemning af Sluntsig Lo, så der igen kom vand i de naturlige loer og pander i maj og juni måned, hvor engfuglenes unger er afhængige af sjapvandsområder med rigt insektliv.

De våde enge er alt afgørende fordi de små engfuglekyllinger ikke bliver fodret som andre fugleunger. Kyllingerne skal selv finde føde og har veludviklede ben når de klækker, så de er i stand til at bevæge sig rundt mellem tuer og pytter på den kortgræssede eng.

Luftfoto fra foråret 2016 viser arealet og vandets veje set i ”fugleperspektiv”.

Siden engfugleprojektets indvielse for 5 år siden er det gået konstant fremad for engfuglene. Området er blevet den vigtigste ynglelokalitet for klyde i hele den danske del af Vadehavet med mere end 50 ynglepar. Stor Kobbersneppe ser også ud til at få stadigt flere unger på vingerne og hættemågerne udbygger deres kolonier for hvert år der går. 

I forbindelse med en ynglefuglegennemgang af engene d. 10. juni 2017 kunne Naturstyrelsen konstatere at den sjældne brushane nu også er vendt tilbage som ynglefugl på statens arealer i Gammel Mandø Kog.

Senest nyt fra Mandø er, at der er observeret op til 2 ynglehunner og 5 hanner i området, hvilket er en meget glædelig nyhed for Naturstyrelsen som forvalter arealerne.  

Med brushønsenes genindvandring til området, har engfugleprojektet ikke kun været en håndsrækning til en meget fåtallig ynglefugl i Danmark, men også et vigtigt flueben ud for en prioriteret art på EU´s udpegningsgrundlag for området. 

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet