Naturpleje på Flyvestation Værløse

24-07-2017

I 2013 overtog Naturstyrelsen Flyvestation Værløse fra Forsvaret. Området er stort med et samlet areal på 350 ha. Arealet rummer hangarer, landingsbane og andre installationer, men heldigvis også en hel masse naturområder med enge, moser, søer og skov.

Flyvestaion Værløse rummer mange muligheder for at fremme biodiversiteten

I Naturstyrelsen er der et stort ønske om at bevare og forbedre de lysåbne naturarealer, da de er vigtige områder for en del spændende planter og dyr, som mange steder har det lidt svært i Danmark.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller at: ”Lysåbne arealer, som overdrev, enge og nogle moser, har brug for at blive plejet for ikke at gro til med krat og buske. Områderne har netop udviklet sig til den natur, de findes i dag, fordi de igennem mange år er blevet slået og der er taget høslet. Denne form for naturområder vil helt sikkert forandre sig eller endda forsvinde, hvis plejen stopper. Det er derfor vigtigt, at vi plejer lysåbne arealer, så de ikke forsvinder, og så biodiversiteten bevares”!

Som ny ejer af stedet har Naturstyrelsen derfor indledet et samarbejde med en række frivillige natureksperter for at se på, hvordan vi bedst muligt får belyst, hvad der nu findes på stedet og ikke mindst for at kunne beslutte, hvordan vi kan optimere driften og lave forskellige naturplejetiltag, så det kan blive endnu bedre.

Allerede i 2014 startede samarbejdet med blandt andet Værløse Naturgruppe, som begyndte med frivillig pleje af et mindre område med lyng og andre hedeplanter. Plejen er en udpræget succes, og allerede nu efter få års afbrænding fremstår heden i endnu bedre stand, med lyngtuer og fine nøjsomme urter.

Charlotte Mølgaard er derfor glad for at Naturstyrelsen har udvidet samarbejdet med de frivillige eksperter, så der i alt er en gruppe på knap 20 interesserede, der samarbejder med Naturstyrelsen om plejen af Flyvestation Værløse.

I første omgang er samarbejdet koncentreret om at danne sig et overblik over, hvad der er på arealerne, hvad der ikke er, og i høj grad for at blive enige om, hvad der kan gøres for at gøre arealerne endnu mere attraktive for en række spændende dyr og planter.

Den tidligere flyvestation rummer blandt andet moser, hede og flere andre lysåbne naturtyper

Foreløbig har det resulteret i undersøgelse af forekomst af flagermus samt mikropleje ved opsætning af et hegn ved en lokalitet, hvor den fine lille sommerfugl, dværgblåfugl, trives og yngler.

Der har endvidere været en cykelekskursion i midten af juni, hvor der blev kigget på, hvordan vi kunne komme med yderligere tiltag for at fremme forskellige sjældne eller endda truede arter. Specielt sommerfuglen, violetrandet ildfugl, har Naturstyrelsen bedt de frivillige eksperter om at komme med plejeforslag for.

Et rigtig godt eksempel er den lille fine sommerfugl, Violetrandet ildfugl, der på Sjælland har oplevet en markant tilbagegang, og den findes nu kun ganske få steder her. Et af stederne er netop her på Flyvestationen, og det er derfor vores håb, at det bliver muligt at gøre en del for at forbedre dens levevilkår og derved forhåbentlig øge antallet!” fortæller Charlotte Møgaard.

Violetrandet ildfugl er tilknyttet lysåbne arealer, hvor der vokser planterne syre eller rødknæ. Syre er der masser af på flyvestationen, men der er alt for meget højt og kraftigt græs også. Derfor er det målet at tvinge græsset tilbage ved slåning og udmagring af jorden, så der bliver lys og luft mellem syreplanterne. ”Det vil sikkert tage et par år, men er absolut muligt, og vil gøre området kendt som et naturklenodie blandt kendere!” uddyber Charlotte mølgaard.

En anden sjældenhed, som har fået glæde af samarbejdet er den lille uanseelige sommerfugl, dværgblåfugl, som er tilknyttet planten, rundbælg. Som et lille kuriosum kan nævnes, at da der blev ledt efter rundbælg var den frivillige lige ved at komme til at træde på en hugorm, hvilket er den første hugorm, der er set på arealet i den tid, Naturstyrelsen har været ejer af stedet. Skånsom afgræsning på tørre bakker og sandet jord fremmer rundbælg og dværgblåfugl og lokker altså også hugorme frem!

Nu fortsætter samarbejdet, og vi er derfor i gang med at se på, hvordan vi kan gøre plejen endnu bedre. Der vil sikkert blive lavet små plejeforsøg, hvor de frivillige tester forskellige måder at slå engene, afgræsse dyrefoldene, klippe og beskære og meget andet. Andre steder vil det være større arealer, hvor der kan varieres i slåningstidspunkt og- intervaller, så vi kan se, hvad der lykkes bedst. På nogle af arealerne vil engene derfor fremstå som en mosaik af langt græs afvekslende med lave urter og hen over det hele, skal der gerne danse et væld af sommerfugle og andre insekter til glæde for fuglene og de mange besøgende.

”Nu er målet, at Naturstyrelsen og de frivillige eksperter holder tæt og løbende kontakt, og det er derfor aftalt, at alle mødes mindst en gang om året til en fælles evaluering og samtidig aftaler den kommende tids indsats!”  Slutter Charlotte Mølgaard.