Grenen forandrer sig

25-07-2017

I den kommende tid vil besøgende på Grenen opdage, at der sker store forandringer på Grenen. Nu kommer der for alvor gang i trærydningerne. Store områder vil løbet af en måneds tid blive forvandlet fra skovlignende natur til åbne arealer.

Grenens skal nu ryddes for tilgroede, uønskede træer

Naturstyrelsen og Frederikshavn kommune samarbejder om naturgenopretning i et EU naturgenopretningsprojekt, der omfatter store dele af Skagens Odde, herunder også Grenen. Naturen på Grenen er ikke længere lysåben, men er i hastig ændring til skovnatur. Nåletræerne på Grenen har mennesker for mere end 100 år siden indført fra andre verdensdele. Naturligvis med det gode ønske at skabe læ for husdyr på græs, og i en vis udstrækning også for mennesker. I dag er menneskers livsform ændret radikalt, og naturen er i store træk overladt til sig selv. Det har givet plads til en helt unik natur med sjældne planter og dyr. Denne natur er beskyttet i et internationalt netværk, Natura 2000. Træernes frø spreder sig i rigt omfang og udgør nu en alvorlig trussel mod den oprindelige natur. Derfor støtter EU et naturgenopretningsprojekt, hvor trærydning er et væsentligt element. På denne måde sikrer man bevarelsen af den lysåbne, sjældne natur på Grenen.

Der er lavet aftaler med lodsejere om indsatsen. Enkelte aftaler mangler endnu at falde på plads. Der bliver ikke ryddet træer, med mindre man har en klar aftale herom med lodsejerne. Rydningerne sker altså på frivillig basis. Ældre afgrænsede regulære plantager ryddes i henhold til Skagenfredningen.

Vi har i år ikke fået ret meget nedbør på Grenen, og derfor skønnes føret i terrænet p.t. at være det bedst opnåelige til transport af de ryddede træer. Vi sigter på at skåne terrænet mest muligt, og om nødvendigt udlægge jernplader til at køre på”, udtaler skovfoged og projektleder Karsten Frisk

Der vil om kort tid blive afholdt et offentligt informationsmøde, hvor der fortælles om den forestående trærydning m.m.

Se kort over de kommende aktiviteter: 
Traerydning på Grenen.pdf