Årets fugletællinger på hederne i Thy og Agger Tange viser ynglesucces for flere af områdets særlige fuglearter

21-06-2017

Naturstyrelsen Thy vurderer, at ynglesuccessen i høj grad kan tilskrives den naturpleje, der foretages på arealerne

Naturstyrelsen Thy har netop afsluttet årets optællinger af ynglefugle på klithederne og Agger Tange. De nye tællinger på klithederne viser god ynglesucces for både tinksmed og trane. To sjældne arter, som vi har et særligt ansvar for i Thy. Den eneste art i tilbagegang på hederne er stor regnspove. Færre voksne fugle har indtaget ynglepladserne, men heldigvis har de færre par god ynglesucces.

På Agger Tange viser optællingerne en positiv ynglesucces for engryle og en række af de andre vandfugle, som er karakterfugle for området. Der ses et stadig større antal ynglende klyder, terner og hættemåger på de små holme, der ligger i lagunen. Kobbersnepperne viser tilbagegang i antallet af ynglefugle, men vi ser at de tilstedeværende fugle har fin ynglesucces.

Langt hen ad vejen kan ynglesuccesen tilskrives den løbende naturpleje, der foregår på arealerne. Især fokus på en øget og korrekt indsats med kreaturgræsning er altafgørende for, at lokaliteten er velegnet som yngleområde. Samtidig betyder en effektiv regulering af ræv og mink på Agger Tange, at fuglene har fred og ro til at udnytte den gode lokalitet,

fortæller Vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Tællingerne af ynglefugle på klithederne omfatter både Ålvand Hede, Vangså Hede og Hanstholm Vildtreservat, og er gennemført hvert andet år over en længere årrække, for at kunne dokumentere effekten af den naturpleje, der foretages på hederne.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent