Stor dyrefold med både hede, mose og skov ved Arrild

21-06-2017

Naturstyrelsen Vadehavet har på statens arealer ved Arrild lavet en stor dyrefold på 119 hektar, som inkluderer både hedearealer på Helm Polde, mosenatur i Skrøppelmosen og skov i Hønning plantage.

Formålet er at skabe mere råderum for at naturen kan udvikle sig, og dermed fremme forholdene for sjældne dyr og planter i området. Der er igangsat helårsgræsning på 105 hektar med Galloway kreaturer. Om et par år vil alle 119 hektar kunne græsses sammen.

En stor hegning med græssende dyr hele året forventes at gavne artsrigdommen i området.

På sigt vil der blive skabt flydende overgange mellem hede, mose og skov. Kreaturerne vil sprede frø på tværs af arealet, når de æder et sted, og lægger efterladenskaber et andet. Nye træer vil få svært ved at vokse i højden, ligesom nogle træer med tiden vil gå ud, vælte eller blive tyndet ud, som led i skovdriften. Dertil kommer, at udvalgte områder vil forsumpe, når de interne grøfter med tiden vil miste evnen til at lede vandet. Alt sammen vil det skabe værdifulde biotoper og overgangszoner mellem naturtyperne, og en lidt mindre kontrolleret udvikling.

Når der græsses hele året vil dyrene ikke kunne nå rundt på hele arealet om sommeren, hvilket vil give urter og buske mulighed for at blomstre. Til gengæld vil dyrene gå hårdere til vegetationen i vinterhalvåret, hvilket vil reducere de dominerende græsser og forhåbentligt holde ny opvækst af vedplanter nede, fx den invasive art glansbladet hæg. Til gavn for varmeelskende arter, såsom hugorm, firben og insekter, vil kreaturernes klove lave huller i plantedækket nogle steder, så der er blottet sand. 

Området har en så speciel natur, at den er beskyttet på EU niveau. I særdeleshed er det indlandsklitterne med revling, samt fuglearter såsom rødrygget tornskade, hedelærke og natravn, som er vigtige at fremme med det nye projekt. En del af indhegningen er finansieret af EU tilskud givet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, resten af projektet har Naturstyrelsen finansieret.

Udover naturtiltag vil der også blive arbejdet med friluftslivet i området. Der arbejdes i øjeblikket med nye rideruter, rundt om hele indhegningen og igennem hegningen. Derudover arbejdes med at finde finansiering til en shelter- og bålplads, samt en ”drive-in” P-plads umiddelbart uden for hegningen, og et udsigtstårn inden for hegningen.

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet