Naturstyrelsen deltager i nyt naturprojekt i Mols Bjerge

22-05-2017

Større sammenhængende naturareal er målet for et nyt naturprojekt i Mols Bjerge, hvor skel mellem flere ejendomme nedbrydes til gavn for naturen.

Den Danske Naturfond har opkøbt 3 parceller på ca. 45 ha ved Basballe i den nordlige del af Mols Bjerge. 

Sammen med yderligere ca. 35 ha fordelt på tre andre ejere – to private lodsejere samt Naturstyrelsen – skal det samlede område på ca. 80 ha nu have en fælles naturplan.

undefined

Et kig ud over Mols BJerge ogdet nye projektområde.

Projektet er nytænkende på den måde, at der skabes et større sammenhængende naturareal på tværs af ejendomsskel. Naturstyrelsen har allerede i dag flere store folde i Mols Bjerge, men dette projekt er det første af sin art, hvor flere ejere går sammen og skaber et stort sammenhængende naturområde.

undefined

Projektområdet placeret i forhold til Nationalpark Mols Bjerge.

Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsens Kronjylland finder det positivt, at Naturfonden og Nationalparken arbejder for, at der udvikles et sammenhængende naturområde på grænsen til det i forvejen store overdrevslandskab, som Naturstyrelsen forvalter i Mols Bjerge.

Peter Brostrøm udtaler: ”Naturstyrelsen har i årtier forvaltet betydelige arealer i Mols Bjerge, og i denne periode gået mere og mere over til at skabe store sammenhængende overdrevsarealer. Naturarealerne plejes gennem afgræsning, slåning m.v. så deres naturtilstand sikres og udvikles i overensstemmelse med de forudsætninger og rammer, som er fastlagt i fredninger, lovgivning, internationale forpligtigelser, NSTs driftsplaner og forskrifter m.v.”

undefined

Foranderlig Blåfugl. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

Peter Brostrøm udtaler endvidere: ”Vi hilser derfor det nye projekt velkomment og imødeser den naturplan, som Nationalparken skal udarbejde for det nye naturprojekt. Denne plan skal lodsejerne i projektet være enige om inden projektet sættes i værk. For så vidt angår den del af projekt-arealet, der ejes af Naturstyrelsen, er der en række forudsætninger og rammer, som vil være gældende for udviklingen.”

 

Link: Naturguide Mols Bjerge