Nye vådområder langs Binderup å

11-05-2017

Naturstyrelsen Himmerland har i efteråret 2016 afsluttet et vådområdeprojekt langs Binderup Å ved Byrsted. Projektet omfatter i alt 19 ha, fordelt på 3 delområder langs åen omkring Kalstrup Mølle.

Hovedformålet med projektet er at reducere udledningen af nitratkvælstof til Binderup Å og dermed forbedre vandkvaliteten i Nibe Bredning i Limfjorden. Det er opnået ved, at drænvand, der før blev ledt direkte ud i vandløbet, nu i stedet ledes igennem engene. De våde enge fungerer således som naturens eget rensningsanlæg. Projektet bidrager samlet til, at der tilbageholdes 2,4 tons kvælstof (N).  

Som et led i projektet er der sket forbedringer af vandløbet, ved gensnoning af en strækning af Binderup Å og nye slyng på tilløbene fra Bradsted og Byrsted, til gavn for fiskelivet i Binderup Å.undefined

I projektområdet nedstrøms Kalstrup Mølle (delområde A) er en strækning af Binderup Å på 390 meter blevet genskabt med de oprindelige snoninger, der har været genkendelige både på luftfoto og i terrænet. Det har gjort det muligt at lede dræn fra sydsiden ud på terræn så vandet kan sive gennem engen ud i åen. Tilsvarende er grøfter fra nord blevet afbrudt og drænvand ledt ud i engene.

Afløbet fra Byrsted (delområde B) har fået et nyt snoet forløb direkte mod åen. Ved siden af er der skabt en lille engsø, der renser indholdet af nitrat i drænvandet, der løber til fra det gennemdrænede område mod øst.

undefined

Ved Hvarrisbækken (delområde C) bliver en væsentlig del af drænvandet fra syd nu ledt væk fra bækken og ud på terræn, hvor det siver i gennem engen ud mod åen. Selve Hvarrisbækken er gensnoet og lagt tættere på terræn. Herved hæves grundvandsstanden i det omliggende areal, der er taget ud af drift.

Projektet, der er medfinansieret af EU og Miljø-og Fødevareministeriets landdistriktsprogram, er gennemført på grundlag af frivillige aftaler med alle berørte landmænd. Der er gennemført en jordfordeling, hvor landmænd har kunnet sælge marker i projektområdet og i stedet er blevet tilbudt andre arealer, ofte med en bedre beliggenhed i forhold til deres bedrift. Lodsejerne har endvidere fået tilbudt en tilbagekøbsret, når projektet er færdigetableret.

På en naturtur i området torsdag den 18. maj 2017 kl. 19-21.00 er der mulighed for at gå med rundt og se hvordan resultatet er blevet. Turen bliver ledet af projektleder Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen og Uffe Westerberg, Lystfiskeriforeningen Binderup Aa. 

Mødested: Ved pumpehuset i Byrsted, Abildgårdsve 65, 9240 Nibe. 

undefined

undefined