Opsætning af redekasser på Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer

03-05-2017

Et samarbejde mellem DOF-Østjylland og Naturstyrelsen Søhøjlandet har sikret rede muligheder til perleugler på udvalgte områder i vores skove.
De første redkasser blev sat op i vinteren 2015-16, hvordan er de så gået hidtil.

I 2015 modtog DOF-Østjylland en henvendelse fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet og spurgt, om foreningen ville deltage i et redekasseprojekt.

Redekasseprojektet var en del af et såkaldt naturpartnerskab, der udspringer af Naturplan Danmark, hvor Naturstyrelsen  i samarbejde med kommuner og lokale grønne organisationer søger at understøtte en gunstig udvikling for sårbare arter som perleugle og vendehals.

 På et møde i nov. 2015 mellem DOF-Østjylland og NST Søhøjlandet blev projektet og potentielle opsætningssteder drøftet. Kasserne skulle udelukkende ophænges på NST Søhøjlandets arealer og deres positioner registreret med GPS. De indsamlede GPS- data skulle efterfølgende overføres til NST Søhøjlandets kortansvarlige medarbejder, der plotter redekassernes placering ind på enhedens såkaldte "Pas på" kort m.h.p., at sikre disse mod utilsigtede indgreb bl.a. i forbindelse med udmøntningen af enhedens drifts- og skovningsplaner.

 Det blev klarlagt, at Projekt Uglekasser først og fremmest drejer sig om redekasser til perleugle og vendehals samt nogle få redekasser til natugle.

Til projektet har NST Søhøjlandet finansieret indkøbet af 40 redekasser til perleugle, 10 redekasser til vendehals og 4 natugleredekasser. Det var/er så hensigten fremover, at holde øje med i hvilket omfang redekasserne bliver beboet og af hvem. Efterfølgende fik vi af NST Søhøjlandet tilladelse til, at også at opsætte 5 redekasser til hvinand/st. skallesluger. Disse redekasser var tidligere fremstillet på privat initiativ af Jalmer Nielsen, som havde haft dem stående gennem en længere periode og som gerne så dem opsat. Hvilket vi benyttede os af, da vi nu var i gang med redekasseprojektet. JN har også stået for nummereringen af samtlige redekasser.

 Lokale fuglefolk fra Silkeborg, startede opsætningen af de første redekasser i vinterhalvåret 2015-2016.

 I maj - juni måned 2016 blev der så foretaget en inspektion af de, på daværende tidspunkt, opsatte redekasser. I alt blev der inspiceret 10 vendehalskasser, 19 perleuglekasser, 4 natuglekasser og 5 kasser til hvinand/st. skallesluger. Inspektionen af redekasser til perleugle, natugle og hvinand/st. skallesluger fandt sted med et af NST Søhøjlandet indkøbt kamera, monteret på en teleskopstang.

Via kameraet, kunne man på en trådløs monitorskærm, se ind i de respektive redekasser.

 

Samtlige redekasser til vendehals viste sig at være beboet. Dog ikke af vendehals.

I stedet fandtes ynglede blåmejse, musvit og spætmejse i kasserne. Uanset, at der ikke blev fundet vendehals i nogen af kasserne, synes behovet for egnede redehuller i de undersøgte områder, at være åbenbart.

 

I de opsatte redekasser til perleugle fandtes ynglende musvit i de 4, og spor af egern i 2 af kasserne (kogler og andet ikke identificerbart materiale).

 I natuglekasserne fandtes en enkelt dværgflagermus i den ene af disse og hvepsebo i en anden. Den tredje var tom, mens den fjerde husede et par ynglende natugler med 2 unger.

 Samtlige redekasser til hvinand/st.skallesluger var alle ubeboede og uden tegn på nogen form for yngleaktivitet.

 Det var sikkert også for meget at håbe på, at der allerede i ynglesæsonen 2016 ville være forekomst af ynglende perleugle og vendehals i  redekasserne

 De resterende 21 perleuglekasser blev opsat i vinterhalvåret 2016-2017. Vi venter nu spændte på at se, hvad ynglesæsonen 2017 vil bringe.

 Vil gerne benytte lejligheden til at takke Erik Balle, Jalmer Nielsen, Erik Bisballe, Preben Bach og Søren Wilhelmsen for deres engagement og samarbejde med Projekt Uglekasser. Også en stor tak til biolog og projektansvarlig Frits Rost og naturvejleder Jan Kjærgaard for det gode samarbejde, råd og vejledning. Det var en fornøjelse.

På gruppens vegne

Bo Ryge Sørensen