Aabyskoven vokser op

21-03-2017

Den netop overståede fældning af ammetræerne markerer at skoven er godt på vej

Ammetræerne af rødel fældes med motorsav. Et ammetræ er et træ, som udelukkende bliver plantet for at hjælpe andre, blivende træer op.

 

Aaby-skoven er på ca. 65 ha og anlagt fra 2007-2009. Skoven blev anlagt som bynær og rekreativ skov i en af de mest skovfattige kommuner dengang, Aabybro kommune. Hovedformålet med skovrejsningen er at beskytte områdets vigtige drikkevandsforsyning. Aabybro Vandværk ligger tæt på skoven og har indtil flere boringer på arealet og medfinansierede den statslige skovrejsning sammen med kommunen.

Den nye skov er allerede populær til gåture, hundeluftning, ridning, løb og bålaktiviteter. Det lokale skovlag holder øje med skovens brugere passer på skoven og rapporterer til Naturstyrelsen, hvis der opstår mangler eller problemer.

Skoven rummer en meget stor jernalderboplads, der ligger midt i skoven som et åbent areal af hensyn til fortidsminderne. Længst ind mod byen er der plantet eg, bøg og ask, men også ædelgran og skovfyr. Der er meget omfangsrige skovbryn med alskens buske bredt ud over hele arealet og et bredt udsnit af hjemmehørende løvtræer.

Længst ude mod højmosearealerne er der fri succession og det skulle gerne ende med birkeskov/mose lig de, der findes længere ude i Vildmosen. Indtil nu er det blot blevet til pilekrat og åbne lysninger. Der er to søer på arealet, der blev gravet i forbindelse med etableringen af skoven. Fyldet herfra blev brugt til en kælkebakke. Derudover rummer skoven en stor hundeskov og en lejr- og bålplads på jernalderbopladsen.

Rent skovdyrkningsmæssigt har der været udfordringer med mosegrise, der har bidt træernes rødder over, og der har været problemer med asketoptørre. Asketoptørre er en svampesygdom der svækker asketræerne. Andre steder har sandede og dermed tørre partier også givet udfordringer, men i dag er der skov på vej overalt. Fældningen af amme træerne er et tegn på at skoven er ved at vokse op. De fældede ammetræer vil blive solgt via Brændebutikken på Naturstyrelsens hjemmeside.

Se kort over Aabyskoven.

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged