Naturprojekt i klæggrav ved Ribe har fået grønt lys

16-03-2017

Naturstyrelsen Vadehavet gennemfører et naturgenopretningsprojekt i Sdr. Farup klæggrav.

Naturstyrelsen Vadehavet har nu fået tilladelse fra Esbjerg kommune til at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Sdr. Farup klæggrav, som er beliggende umiddelbart syd for Kammerslusen ved Ribe. Projektet er finansieret af Nationalpark Vadehavet, og forventes gennemført efterår/vinter 2017.

Sdr. Farup er en af en hel række af klæggrave, som ligger på den beskyttede østlige side af digerne ud mod vadehavet. Klæggravene har leveret byggematerialer til de vældige bygningsværker, som etableringen af digerne udgjorde i sin tid. Nu ligger klæggravene hen som små beskyttede refugier for fugle og natur i marsken.

Det er dog ikke alle fugle, som er lige tilfredse med de nuværende forhold. For at ynglefugle, såsom klyden, skal kunne yngle i fred for ræven, etableres yngleøer ud fra de eksisterende striber af land, som strækker sig ud i klæggraven. Det sker ved at grave, så forbindelsen til fastlandet fjernes. Det klæg, som graves væk, bruges til at omdanne stejle brinker i den sydlige del af klæggraven til svagt skrånende brinker til gavn for de trækkende vadefugle, særligt når de søger føde ved højvande i Vadehavet.

Sdr. Farup klæggrav - Området

Sdr. Farup Klæggrav: Lilla skravering angiver områder, hvor der foretages udgravning, mens de gult skraverede områder angiver steder, hvor der ønskes at uddybe. Den blå skravering angiver områder til udlægning af opgravet materiale.