50 års fred på Hammerknuden

24-11-2017

1. december 2017 er det 50 år siden, Hammerknuden blev fredet og klippeknudens særlige natur og landskab blev sikret for eftertiden. I den anledning inviterer Naturstyrelsen Bornholm på en guidet tur, hvor man kan blive klogere på områdets historie og den naturpleje, der udføres i dag.

Hammerknuden set fra luften.

Da Hammerknuden blev fredet af staten i 1967 skete det efter næsten 100 års stenbrydning på stedet under skiftende ejere.  I 1873 skænkede staten Hammeren til Allinge-Sandvig kommune til fåregræsning. Gaven var ment som hjælp til kommunens beboere for de tab, der havde ramt dem ved stormfloden i november 1872 (læs mere her).

Men allerede to år efter solgte kommunen Hammeren til den tyske grosserer J.C. Martens, som efter en konkurs solgte Hammeren videre til sin svoger, Baron von Ohlendorff i 1884. Ohlendorff stiftede Aktieselskabet Bornholms Granitværk, som brød granit ved Sæne Meder og Høje Meder og anlagde Hammerhavnen (Sænehavn) i 1891-92. Selskabet måtte lukke under 1. verdenskrig og staten overtog igen Hammerknuden med økonomisk støtte fra Foreningen Bornholm. Meningen var, at stenbrydning på Hammerknuden nu skulle være fortid, men massiv arbejdsløshed efter krigen fik staten til at give et område ved Sæne Meder i koncession til A/S Møller & Handberg som brød granit der i resten af Hammerværkets levetid.

Tankerne om at sikre Hammerens landskab og natur for eftertiden var dog ikke døde, og der blev taget tilløb til fredningen da Statsministeriets Udvalg vedrørende Hammerknuden udarbejdede et fredningsforslag i 1958. Men der skulle altså gå næsten ti år, før fredningen blev en realitet. Da fredningen endelig blev til virkelighed i 1967 sikrede den fri adgang til fods og forbød etablering af nye bebyggelser, veje, beplantninger samt hugst og opdyrkning uden for eksisterende haver og dyrkede arealer. Også ny stenbrydning blev forbudt, og det medførte, at Hammerværket måtte lukke i 1971. I løbet af 1970erne blev de fleste af stenbruddets bygninger og installationer fjernet og staten begyndte at pleje naturen ved hjælp af græssende får.

En mosaik af naturtyper
I dag er Hammerknuden omfattet af både fredningen og af national og international naturbeskyttelse. Naturstyrelsen udfører målrettet naturpleje for at bevare Hammerknudens store artsrigdom og det særlige landskab, samtidig med at der passes på kulturarven og gives plads til friluftsliv. En stor del af plejen sker stadig ved hjælp af græsning. I de senere år er fårenes græsning blevet suppleret med kvæg og geder, fordi det giver en større variation i græsningen. Desuden ryddes bevoksningen manuelt og der bekæmpes gyvel og birk på udvalgte steder og dele af klippeheden brændes jævnligt af, for at forynge hedens planter. Summen af denne naturpleje er, at Hammerknudens landskab i dag fremstår som en mosaik af mange forskellige naturtyper fra åben, tør hede til enge og kær med store blomsterflor, urskovsagtige arealer med selvplantet skov og krat, samt fuglefjelde og skærgårdskyst.

Gratis guidet tur
I anledning af 50 års jubilæet for fredningen af Hammerknuden guider naturformidler og biolog Michael Stoltze fra Naturstyrelsen en rundtur fra Hammerfyr. Det sker lørdag den 2. december kl. 13.00 til ca. 14.30. På turen kan man høre mere om Hammerens fortid, nutid og fremtid. Turen er gratis for alle og starter fra P-pladsen ved fyret: Fyrvej 15, 3770 Allinge.

Varm påklædning og vandtæt fodtøj anbefales. Hunde i snor er velkomne, men ruten er ikke egnet for klapvogne og barnevogne.

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm