Naturplejetiltag skal løfte naturkvaliteten i 3 søer

06-11-2017

Naturstyrelsen Thy har gennemført en række plejetiltag for 3 søer i Fosdal Plantage

Bredzone med fine forekomster af bukkeblad, vandnavle og kærranunkel

Fosdal Plantage er generelt vandfattig, men plantagen rummer 3 mindre søer. Naturindholdet i søerne er truet af blandt andet forsumpning, faldende vandstand og udbredte tagrørsforekomster. Naturstyrelsen Thy har derfor gennemført en række naturplejetiltag, der skal fremme naturkvaliteten i søerne. Tiltagene vil blandt andet gavne forholdene for padder, især stor vandsalamander. Stor vandsalamander er en forholdsvis sjælden art i Hanherred, men er konstateret i to af søerne.

Tiltagene er tilpasset de enkelte søer. I den første sø er fjernet store del af tagrørsbevoksningen. I den anden sø er vandspejlet udvidet ved uddybning af søen. Bredzonen med fine forekomster af bukkeblad, vandnavle og kærranunkel er urørt. Den sidste sø er udvidet i den ene ende på et lavtliggende areal. Søen ligger op til et område med forekomster af den sjældne sommerfugl hedepletvinge, hvor der er særlig fokus på at forbedre naturforholdene.

Tiltagene blev udført med størst mulig hensyntagen til de naturgivne forhold. Med disse tiltag vil vi skabe grundlag for flere naturoplevelser i Fosdal Plantage,

fortæller Skovfoged Per Hyttel fra Naturstyrelsen Thy.

Søernes placering kan ses på nedenstående kort:

 undefined

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged