Ingen sø i Hundborg Mose

11-10-2017

Projektet stoppes på grund af risiko for fosforudledning til søer, der i forvejen har en dårlig miljøtilstand

Lodsejerbillede 2006, fra en regnfuld periode hvor pumpen ikke kunne følge med

I samarbejde med pumpelaget i Hundborg & Gjersbøl Mose har Naturstyrelsen undersøgt mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt ved at nedlægge pumpelaget og etablere et naturområde på ca. 200 ha med en stor sø. Det er sket med udgangspunkt i, at regeringen har en målsætning om at nedbringe CO2 udslippet til atmosfæren. En af vejene til at opnå dette er at standse nedbrydningen af tørv. Tørv er jord med højt indhold af kulstof, som findes i store mængder i moserne. Når der kan komme luft til tørven gennem afvanding og dyrkning, nedbrydes denne og der frigives CO2 til atmosfæren.

Der er i perioden 2016-2018 afsat i alt 195 mio. kr. til etablering af ca. 2800 ha lavbundsprojekter i Danmark. Lavbundsprojekter går ud på at stoppe dyrkningen, sætte tørven under vand og herved stoppe nedbrydning og frigivelse af CO2.
I tæt samarbejde med Hundborg & Gjersbøl Moses pumpelag er der gennemført en forundersøgelse af dels lodsejernes indstilling til at medvirke med arealer, og dels de naturmæsssige og tekniske forhold. På den baggrund er der fundet et forslag til en løsning, som kan danne baggrund for en gennemførelse af et projekt. Løsningen indebærer en standsning af den pumpe, der i dag løfter vandet op fra det lave område. Det vil betyde, at der naturligt dannes en sø på ca. 150 ha. Der er ansøgt om økonomiske midler til realisering af lavbundsprojektet med et budget på 31 mio. kr. Hovedparten heraf skulle anvendes til erstatning og byttejord til lodsejerne i projektområdet.

Effekten af projektet ville være, at CO2 udslippet nedsættes med ca. 7.500 ton/år og kvælstofbelastningen af Limfjorden nedsættes med ca. 17 ton/år. Men projektet indebærer samtidig en risiko for, at der sker en merudledning af fosfor fra projektområdet på ca. 1,5
ton/år. Denne mulige udledning ville ske til de søer, der ligger nedstrøms Hundborg Mose, nemlig Nørhå Sø, Ove Sø, Ørum Sø og Roddenbjerg Sø. Søerne har en dårlig miljøtilstand, idet de i forvejen tilføres for meget fosfor. F.eks. har Nørhå Sø behov for en reduktion af fosfor på ca.
3 ton/år for at nå målsætningen for søen. Projektet opfylder dermed ikke kriterierne, der ligger til grund for Lavbundsordningen, og projektet kan derfor ikke gennemføres.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør