Nedslidte huse i skoven rives ned

31-10-2017

Naturstyren Søhøjlandet river i år 3 ejendomme ned, en i Gjern bakker, en i Nordskoven ved den nye motorvej og en i den nye skov ved Anebjerg i Skanderborg.

Huset i Gjern Bakker er delvis et gammelt husmandssted. Det har i en årrække tjent som støttepunkt for naturundervisning, men er efterhånden i så ringe forfatning at det ikke er forsvarligt at lade ligge.

Huset i Nordskoven er en ejendom der ligger i de områder mellem Nordskov og Borgdalsvej der er erhvervet i forbindelse med anlæg af motorvejen.  Det ligger meget tæt på motorvejen midt inde i det kommende naturområde.

I Anebjerg Skov mellem Skanderborg og Stilling er der erhvervet en større landbrugsejendom med meget store udlænger til. 

Grunden til de bliver revet ned er, at bygningerne er i så dårlig stand, at det ikke er rentabelt at bruge penge på renovering.

Nedrivningen bliver udført i etaper.

Husene blev gennemgået for at se om her skulle være flagermus eller andre beskyttelseskrævende arter der kunne lide skade. Det viste sig, at der var spor efter flagermus alle steder, men ingen synlig øjeblikkelig aktivitet, alligevel har vi valgt at nedrive som om der var flagermus

Dernæst er alle bygningerne gennemgået af et firma som laver en miljøkontrol. Derefter sørger Naturstyrelsen for at fjerne miljøfarlige stoffer og affald inden den egentlige nedbrydning starter.

Af hensyn til flagermus fjerne først taget, for derefter at lade bygningen få fred i nogle dage, så flagermusene mister lysten til at bo der, og derefter selv vælger at flytte til et andet sted. Det er sikret at der er egnede levesteder indenfor nabolaget hvor de kan flytte hen.

Selve grunden som bygningen har ligget på, bliver så vidt muligt reetableret tilbage til oprindeligt terræn, hvor man lader jorden overgå til naturen med tid.

Haveanlæg bliver fjernet og en del af haveplanterne fosvinder, dog bevarer man frugttræer, hasselbuske og store træer som vildtet og skovgæster kan have glæde af.

Under selve nedrivningen beder vi skovgæster vise hensyn og holde sig på sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand.