Indvielsesarrangement Kastbjerg Ådal

20-09-2017

Naturstyrelsen Himmerland, Mariagerfjord og Randers kommuner ønsker i fællesskab at markere færdiggørelsen af naturprojektet i Kastbjerg Ådal samt indvielsen af et nyt omfattende stisystem, der gør det muligt at gå på opdagelse på langs og på tværs af den naturskønne ådal fra Dyrby Krat til Kastbjerg.

Projektet, der omfatter 500 ha, har strakt sig over 10 år og er blevet til under ledelse af Naturstyrelsen Himmerland i et tæt samarbejde med de to kommuner, Mariagerfjord og Randers, der grænser op til Kastbjerg Å.

Indvielsen finder sted søndag den 24. september kl. 13 omkring den ene af de nye stibroer, ved Bredkildebroen, nær Sem. Parkering ved Sem Forsamlingshus, Semvej 22, Mariager.

Der er ca. 1 km at gå til Bredkildebroen. Der vil være mulighed for transport for gangbesværende.

Se invitation/program her. Se kort over Bredkildestien her.

Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland vil sammen med borgmestrene fra de to kommuner, Mogens Jespersen og Claus Omann Jensen, foretage den officielle indvielse fulgt op af smagsprøver på pølser fra naturkvæg, der har græsset i ådalen og vin fra Sem Vingård.

Derefter opfordres publikum til at gå på opdagelse ad de nye stier i hele ådalen. På Bredkildestien (kort)  mellem Sem og Enslev Mose vil man blandt andet blive sat ind i hele projektets tilblivelse og de fysiske tiltag i projektområdet. Biologer vil fortælle om rigkærene, som er et særligt kendetegn for ådalen, og af lokale beboere i området vil man blive introduceret til tidligere tiders praksis med tørveskær i mosen. Museum Østjylland vil også være til stede og fortælle om de igangværende udgravninger, der har afdækket Skandinaviens hidtil ældste vej og tidligere tiders færdsel på tværs af ådalen gennem årtusinder. Undervejs vil borgere fra Enslev byde på kaffe og kage.

Samtidig hermed vil der være aktiviteter i den øvre ende af ådalen på Ulvholmstien (kort) mellem Hem/Kvottrup og Dyrby Krat/Kærby Mølle. Her vil der være lejlighed til at afprøve gamle tiders høslæt med leslåning og få formidling af det historiske voldsted Ulvholm Slot, der ligger som en synlig høj midt i ådalen. Lokale beboere hjælper med at bage pandekager over bål, lige som der vil være arrangeret udfordringer til børnene med genkendelse af fuglelyde. Men også for de voksne vil der være kyndige fuglekiggere, der vil fortælle om det fugleliv der kan iagttages i området, lige som der vil være botanikere der vil fortælle om de spændende plantesamfund i ådalen.

For de rørige, der vil prøve at færdes på langs af ådalen, bliver der mulighed for en guidet tur i ådalen fra Sem og Enslev til Hem og Dyrby krat. Der vil i øvrigt være en minibus, der kører rundt, så man kan blive transporteret tilbage til udgangspunktet i Sem eller Enslev.

Kort over hele området

FAKTA OM NATURPROJEKTET

Naturprojektet, der er realiseret med midler fra den såkaldte miljømilliard tog sin begyndelse i 2007, hvor Naturstyrelsen Himmerland igangsatte en omfattende jordfordeling og planlægning af naturforbedrende tiltag i ådalen.

Jordfordelingen krævede vidtgående planlægning og forløb over seks etaper med afslutning i 2013. Antallet af lodsejere i det 500 ha store projektområde var herigennem blevet reduceret fra 121 til 35, og mulighederne for at udføre en sammenhængende pleje med afgræsning i ådalen blev derved markant forbedret.

Kastbjerg ådal er udpeget som habitatområde (Natura 2000) særligt på grund af den udbredte forekomst af rigkær og kildevæld langs ådalen. Rigkær er relativt sjældne plantesamfund, der er afhængig af frisk kalkholdigt kildevand og en lav næringsstof påvirkning. I projektet har der været særlig fokus på at beskytte og sikre den nuværende forekomst af rigkær samt give grundlag for en udbredelse af deres levesteder.

Der er således foretaget nyhegning af adskillige kilometer hegn i ådalen for at fremme afgræsningen og dermed blandt andet modvirke tilgroning, der ellers vil kunne udkonkurrere rigkærene.

Med projektet er der foretaget vandløbsrestaurering med gensnoning af flere strækninger af Kastbjerg Å, herunder to km sammenhængende omkring Havndalvej, hvor der er etableret en ny vejbro ved det nye forløb midt i ådalen, mens den tidligere bro nu anvendes som kreaturviadukt under vejen.

Der er anlagt tre slyng på åen mellem Sem og Enslev, der følger de gamle sogneskel. Derudover har tilløbet Øster Kondrup Bæk fået genskabt det tidligere slyngede forløb, lige som dele af Kransmark Bæk og Ny Kvottrup Bæk samt kildeafløb ved Dyrby krat er blevet tilført ny dynamik.

Udgravningen af slynget neden for Enslev gav i øvrigt anledning til et særdeles spændende udgravningsarbejde, hvor Østjylland Museum har afdækket gamle vejspor og krydsninger i ådalen 4.900 år tilbage i tiden.

Hele projektet er baseret på frivillige aftaler med de involverede lodsejere. Som led i projektaftalerne er der indgået aftaler om offentlige stier for gående i projektområdet ad i alt 16 km, hvoraf de 6 km er eksisterende mark- og skovveje og de 10 km er helt nye stier. Der er etableret seks nye stibroer, således at man flere steder kan gå på tværs og foretage rundture i ådalen

Der er anlagt små P-pladser seks steder rundt langs ådalen, så der er gode muligheder for at også folk uden for lokalområdet kan komme på tur og tage del i de skønne naturoplevelser, som Kastbjerg Ådal byder på.