Naturgenopretning i Store Skarnsmose, Kongsøre Skov

28-09-2017

I vinteren 2016/2017 besluttede Naturstyrelsen Vestsjælland at genskabe Store Skarnsmose i Kongsøre Skov. Mosen har i mange år været drænet væk og tilplantet med nåletræ til tømmerproduktion.

Kvæg i Store Skarnsmose. Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Et af Naturstyrelsens formål med skovdriften, udover produktion af gavntræ, er at øge den biologiske mangfoldighed. Det der med et moderne ord hedder biodiversitet.

Det gøres bedst ved at genskabe naturlige levesteder for dyr og planter.

Derfor blev nåletræerne i mosen, der var hugstmodne, skovet/fældet og drængrøften tilstoppet.

Mosen, og tilstødende arealer, i alt cirka 6 hektar, er herefter blevet hegnet, og afgræsses nu af kvæg.

Kvægets græsning har til formål at holde mosen lysåben, ved at begrænse tilgroning.

Blishøns, ænder og lappedykkere var blandt de første der flyttede ind i den genskabte mose.

Frøer og tudser er også flyttet ind, og snogen er fuldt efter for at jage dem.

Fugtige lysåbne arealer, og store dyrs gødning og sved, giver mange insekter, som svaler, vipstjerter, rødstjert og en masse andre småfugle har nyt godt af hele sommeren.

"Det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende år", udtaler skovløber Morten Bidstrup.

Kvæg i Store Skarnsmose. Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland